ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความประหยัด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความประหยัด*, -ความประหยัด-

ความประหยัด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความประหยัด (n.) saving See also: economy, thriftiness Syn. ความมัธยัสถ์, ความกระเหม็ดกระแหม่, ความตระหนี่ Ops. ความสุรุ่ยสุร่าย, ความฟุ่มเฟือย
English-Thai: HOPE Dictionary
chariness(แชร'ริเนส) n. ความระมัดระวัง,ความประหยัด,ความขี้เหนียว,ความเหนียว
prudence(พรู'เดินซฺ) n. ความรอบคอบ,ความสุขุม,ความพิถีพิถัน,ความระมัดระวัง,ความประหยัด,ความมัธยัสถ์, Syn. discretion,frugality,economy ###A. indiscretion
rusticity(รัสทิส'ซิที) n. ลักษณะบ้านนอก,ความเป็นคนบ้านนอก,นิสัยบ้านนอก,ชีวิตบ้านนอก,บรรยากาศบ้านนอก,ความประหยัด,ความเงอะงะ,ความหยาบคาย
thrift(ธริฟทฺ) n. ความประหยัด,ความมัธยัสถ์,ความตระหนี่,พืชไม้ดอกจำพวก Armeria,การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว, Syn. saving,economy
English-Thai: Nontri Dictionary
economy(n) ความมัธยัสถ์,ความประหยัด,รายได้,เศรษฐกิจ
frugality(n) ความตระหนี่,ความกระเหม็ดกระแหม่,การอดออม,ความประหยัด
parsimony(n) ความตระหนี่,ความมัธยัสถ์,ความประหยัด,ความขี้เหนียว
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Economyความประหยัด,ประหยัด [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
curtailing (n.) ความประหยัด See also: การลดค่าใช้จ่าย Syn. decrease, thriftiness, frugality
frugality (n.) ความประหยัด See also: ความมัธยัสถ์, ความตระหนี่, ความกระเหม็ดกระแหม่ Syn. thriftiness
retrenchment (n.) ความประหยัด See also: การลดค่าใช้จ่าย Syn. decrease, curtailing, thriftiness, frugality
scrimpiness (n.) ความประหยัด
thrift (n.) ความประหยัด See also: ความมัธยัสถ์
thriftiness (n.) ความประหยัด See also: ความมัธยัสถ์, ความตระหนี่, ความกระเหม็ดกระแหม่
thriftiness (n.) ความประหยัด See also: การลดค่าใช้จ่าย Syn. decrease, curtailing, frugality

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความประหยัด
Back to top