ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความประนีประนอม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความประนีประนอม*, -ความประนีประนอม-

ความประนีประนอม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความประนีประนอม (n.) friendliness See also: geniality Syn. ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อ, ความรักใคร่
ความประนีประนอม (n.) friendliness See also: geniality Syn. ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อ, ความรักใคร่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Also, I didn't understand that when two people live together, cooperation and compromise are very important.และฉันก็ไม่เข้าใจ เมื่อคนสองคนอยู่ด้วยกัน ความร่วมมือและความประนีประนอมสำคัญมาก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความประนีประนอม
Back to top