ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความน่าจะเป็น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความน่าจะเป็น*, -ความน่าจะเป็น-

ความน่าจะเป็น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความน่าจะเป็น (n.) probability
English-Thai: HOPE Dictionary
likelihood(ไลคฺ'ลิฮูด) n. ความเป็นไปได้,ความน่าจะเป็นไปได้, Syn. possibility,
English-Thai: Nontri Dictionary
likelihood(n) ความเป็นไปได้,ความน่าจะเป็น
probability(n) ความน่าจะเป็น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
prior probabilityความน่าจะเป็นก่อน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
probabilityความน่าจะเป็น, โอกาสที่จะเป็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
probabilistic modelแบบจำลองตามความน่าจะเป็น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
probabilityความน่าจะเป็น, อัตราส่วนระหว่างจำนวนสมาชิกของเหตุการณ์ที่น่าสนใจกับจำนวนสมาชิกของแซมเปิลสเปซที่เป็นเซตจำกัดและสมาชิกเหล่านั้นมีโอกาสเกิดขึ้นได้เท่า ๆ กัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Fecundability ความสามารถมีบุตร ความน่าจะเป็นในการตั้งครรภ์ต่อวงจรประจำเดือน หรือวงจรระดู (menstrual cycle) [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
probability (n.) ความน่าจะเป็นไปได้ Syn. likelihood, possibility Ops. improbability, doubtfulness
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Please excuse us.ขออภัยค่ะ พบสัญญาณภัยคุกตาม ความน่าจะเป็น 76%
Mm-hmm. Probability, set theory.อืมมมมมม ความน่าจะเป็น ทฤษฎีเซท
Chances are it'll be the last thing you everknow.ความน่าจะเป็น... จะเป็นสิ่งสุดท้ายที่คุณเคยจะรู้จัก
Um, chances are the segment's far too damaged to Drift with.ความน่าจะเป็นก็คือ สมองเสียหายเกินกว่าจะทำการเชื่อมต่อได้
The likelihood of it being anything other than murder is remote.ความน่าจะเป็นที่จะเกิดจากอะไรก็ตามอย่างอื่น นอกเหนือจากการฆาตกรรม ค่อนข้างห่างไกลไปเยอะ
Fabia's probably still a little sensitive about the accident.ความน่าจะเป็นฟาร์เบียมีเพียงเล็กน้อย ซึ่งมันอ่อนไหวเกี่ยวกับอุบัติเหตุ
One, there's intelligent life but too far away to contact in your lifetime.และสองความน่าจะเป็น หนึ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาด แต่ไกลเกินไปที่จะติดต่อใน ชีวิตของคุณ
Consider it an experiment in probability theory.พิจารณาการทดลองในทฤษฎีความน่าจะเป็น
I don't know why it's not exact. There's some sort of probability there.ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมไม่พอดี ความน่าจะเป็นล่ะมั้ง
So you're telling me it's a matter of probability and odds.คุณจะบอกว่าเกมส์นี้เป็นเรื่อง ของโอกาสกับความน่าจะเป็นงั้นสิ
That's 12 million possibilities.ซึ่งมีความน่าจะเป็นอยู่ 12 ล้านรหัส
I never thought I'd beat those odds.ฉันไม่เคยคิดว่าจะชนะความน่าจะเป็น.
The percentage player betting the farm.คนเล่นความน่าจะเป็น พนันชุดใหญ่เลยนะ
Is the number of successesคือการแจกแจงความน่าจะเป็น...
If you count the number of stars similar to our sun in this galaxy, then you factor in the probability that they have Earth-like planets orbiting them...ถ้าเธอนับเฉพาะดาว ที่คล้ายกับระบบสุริยจักรวาล. ตัวแปรความน่าจะเป็นที่พวกมัน มีวิถีโคจรคล้ายโลกเรา...
The statistical likelihood that our plan will succeed... is less than 4.3%.จากสถิติความน่าจะเป็น แผนเรามีโอกาสสำเร็จน้อยกว่า 4.3%
The Authority will review your statement against the, frankly, strong possibility that I've lost an entire night's worth of air time promoting the VRA in order to listen to a load of bullshit.ผู้มีอำนาจจะพิจารณา คำแถลงของคุณ อย่างตรงไปตรงมา ความน่าจะเป็นไปได้ นั่นมันทำให้ฉันเสียเวลาทั้งคืน
Not when the future holds such infinite possibilities.เว้นแต่ว่าอนาคตนั้น สร้างความน่าจะเป็นนับไม่ถ้วน
And statistical probabilities,กับสถิติความน่าจะเป็นไปได้
We ran the club's mailing list for people with priors.เราไล่ดูรายชื่อลูกค้า หาความน่าจะเป็น
Our world bears all the hallmarks of one that is smiulated.จากพื้นความสามารถใน การผลิตของพระเจ้า อะไรคือความน่าจะเป็น
It's how geo-profilers measure relative probability of an offender traveling outside his comfort zone.แล้วระยะทางมันไปเกี่ยวอะไรกับการเสื่อมลง มันเป็นวิธีการวัดความน่าจะเป็น ทางข้อมูลภูมิศาสตร์
So by the sheer law of probability, it must be his.ดังนั้นตามกฎที่แท้จริงของความน่าจะเป็น ต้องเป็นลูกของเขา
Well, except the definition of "probability"ดี ยกเว้นนิยามของ"ความน่าจะเป็น"
You wanna start work on probability and statistics?เอาเรื่อง "สถิติและความน่าจะเป็น" ก่อนมั้ย?
I'll start on probability and statistics in 14 minutes.ฉันกำลังจะอ่านความน่าจะเป็น และสถิติในอีก 14 นาที
I hate probability.ฉันเกลียดความน่าจะเป็น
Oh, our survival hinges on assuming total destruction is a hairsbreadth away.โอ้ ความอยู่รอดของเรามักขึ้นอยู่กับความน่าจะเป็น ทุกการทำลายล้างมักจะเป็นแบบเส้นยาแดงผ่าแปดเสมอแหล่ะ
A bunch of math and probability stuff,เรื่องความน่าจะเป็นไงล่ะ
The smart money would be on more likely.พนันได้เลยว่าความน่าจะเป็น ที่จะฆ่านั้นสูงมาก
It's all predetermined by mathematical probability, and it's my job to keep track of those numbers, to make the connections for those who need to find each other... the ones whose lives need to touch.มันถูกกำหนดไว้แล้วโดยความน่าจะเป็นทางคณิตศาสตร์ นี่เป็นงานที่ต้องคอยติดตามตัวเลขเหล่านั้น เพื่อสร้างความเชื่อมโยงสำหรับคนต่าง ๆ ที่ต้องการค้นหา
Probable cause, my anklet putting me at the scene, DNA --ทฤษฎีความน่าจะเป็น กำไลข้อเท้าของฉันระบุที่ที่ฉันอยู่ และดีเอ็นเออีก
I'm thinking the probability is high.ผมกำลังคิดว่ามีความน่าจะเป็นไปได้สูง
But I do embrace the impossible probability as a reality.แต่ผมยังนำเอาความน่าจะเป็น ที่มันเป็นไปไม่ได้มาใช้ในชีวิตจริงนะ
The cases were connected through one potential MO, something about missing or destroyed photos you uncovered at more than one potential crime scene.คดีมีความเกี่ยวข้องกัน ผ่านความน่าจะเป็นของ เอ็มโอ นึง บางสิ่งที่เกี่ยวกับการหายไป หรืออาจจะถูกทำลายไปแล้วของรูปภาพ คุณได้สำรวจสถานที่เกิดเหตุที่มีความน่าจะเป็นไปได้มากกว่าหนึ่ง
It's all probability theory and mathematics.มันอยู่ในหลักความน่าจะเป็น และ คณิตศาสตร์
The message likely contains the name of another agent.มีแนวโน้มว่าข้อความน่าจะเป็น ชื่อของเจ้าหน้าที่คนอื่นๆ
We're working on a possible bioterrorism angle.เรากำลังสืบค้นถึงความน่าจะเป็นไปได้ ของการก่อการร้ายทางชีวภาพ
So, the balance of probability is? Someone went to great lengths to find out something about this wedding.แล้ว ความสดุลของความน่าจะเป็นคืออะไรล่ะ ใครบางคนพยายามอย่างมาก
And as in any business the probability of success must always be greater the risk incurred.และเช่นเดียวกับในธุรกิจใด ๆ ความน่าจะเป็นของความสำเร็จ ต้องเสมอ จะมากขึ้นความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความน่าจะเป็น
Back to top