ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความท้อแท้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความท้อแท้*, -ความท้อแท้-

ความท้อแท้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความท้อแท้ (n.) disheartenment See also: dejection, despondency, discourage Syn. ความท้อถอย, ความสิ้นหวัง, ความท้อใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
disappointed(ดิสอะพอย'ทิด) adj. เสียใจ,ผิดหวัง - disappointment (ดิสอะพอย'เมินทฺ) n. ความผิดหวัง,ความท้อแท้,ความเสียใจ,คนที่ทำให้ผิดหวัง,สิ่งที่ทำให้ผิดหวัง, Syn. discontent
broken-heartn. ความท้อแท้หมดหวัง,ความเศร้าสลด,ความผิดหวังในเรื่องความรัก,ความเสียใจมาก, See also: broken-hearted adj. ดูbroken-heart
despondence(ดิสพอน'เดินซี,-เดินซฺ) n. ความหดหู่ใจ,ความท้อแท้, Syn. dejection ###A. cheedrfulness
despondency(ดิสพอน'เดินซี,-เดินซฺ) n. ความหดหู่ใจ,ความท้อแท้, Syn. dejection ###A. cheedrfulness
dismay(ดิสเม') vt. ทำให้ตกใจ,ทำให้สะดุ้งกลัว,ทำให้หมดความกล้าโดยสิ้นเชิง,ทำให้ตกตะลึง,ทำให้ท้อใจ. n. ความสะดุ้งกลัว,ความท้อใจ,ความท้อแท้, Syn. dread,terror,fright,fear
English-Thai: Nontri Dictionary
disappointment(n) ความเสียใจ,ความหมดหวัง,ความผิดหวัง,ความท้อแท้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"I loved her against reason, against promise, against peace, against hope, against happiness, against all discouragement that could be.""ฉันรักเธอเหนือเหตุผล เหนือคำสัญญา เหนือความสงบ... ...เหนือความหวัง เหนือความสุข เหนือความท้อแท้ทุกอย่าง"
You know what's frustrating?คุณรู้มั้ย อะไรคือความท้อแท้?
I am sure the disheartenment must be unbearable.กระหม่อมเชื่อว่าความท้อแท้คงสุดจะทนได้
You know what getting frustrated will get you?คุณรู้มั้ยว่าความท้อแท้ ให้อะไรกับคุณ
Fatigue can prevent the body from stimulating actin and myosin which can cause depression.ควาเหนื่อยล้าทำให้ร่างกาย ไม่ย่อยโปรตีนแอคตินและมอยซิน ทำให้เกิดความท้อแท้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความท้อแท้
Back to top