ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความทัดเทียม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความทัดเทียม*, -ความทัดเทียม-

ความทัดเทียม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความทัดเทียม (n.) equality Syn. ความเท่าเทียม, ความเสมอภาค Ops. ความไม่เท่าเทียม
ความทัดเทียมกัน (n.) balance See also: equilibrium Syn. ความเท่ากัน, ความเสมอกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What Lex saw in me was an equal,สิ่งที่เล็กซ์เห็นในตัวฉัน ก็คือ ความทัดเทียมกัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความทัดเทียม
Back to top