ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความต่าง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความต่าง*, -ความต่าง-

ความต่าง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความต่าง (n.) difference See also: dissimilarity, unlikeness Syn. ความแตกต่าง Ops. ความเหมือน
ความต่างกัน (n.) difference See also: diversity, dissimilarity, unlikeliness, disagreement Syn. ความแตกต่าง, ความต่าง Ops. ความเหมือน
ความต่างศักย์ (n.) voltage
English-Thai: HOPE Dictionary
cryptographyวิทยาการเข้ารหัสลับหมายถึง วิชาที่ว่าด้วยการกำหนดรหัสให้แก่ข้อความต่าง ๆ ที่คนภายนอกจะไม่สามารถเข้าใจ ผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่จะสามารถถอดรหัสและเข้าใจความหมายได้
escape characterอักขระหลีกตัวอักขระบนแป้นพิมพ์ที่เมื่อกดแล้ว ทำให้ตัวอักขระอื่น ๆ ที่ตามมา ต้องแปลความต่างไป จากตัวอักขระที่ใช้มาก่อนหน้านี้ ตัวอย่าง เช่น จะใช้อักขระหลีก เพื่อกำหนดความหมายว่า ตัวอักขระที่จะใช้ต่อไปนั้น จะต้องใช้รหัสแปลความแตกต่างไปจากรหัสแปลความที่เคยใช้ก่อนหน้านี้ หรืออาจจะถือว่า อักขระเหล่านั้นไม่ใช่ข้อมูลอีกต่อไป แต่เป็นอักขระเพื่อการควบคุมเท่านั้น เป็นต้น
watt(วอท) หน่วยกำลังไฟฟ้าเป็นเมตร-กิโลกรัม-วินาท'มีค่าเท่ากับหนึ่ง joule ต่อวินาทีและเท่ากับกำลังไฟฟ้าของกระแสไฟฟ้าหนึ่งแอมแปร์ที่ไหลผ่านความต่างศักย์หนึ่งโวลท์
English-Thai: Nontri Dictionary
differential(adj) ซึ่งแตกต่างกัน,ซึ่งแสดงความต่างกัน,ซึ่งเลือกที่รักมักที่ชัง
disparity(n) ความต่าง,ความไม่เสมอกัน,ความไม่เหมือนกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
heterogeneityความต่างแบบกัน, ภาวะวิวิธพันธุ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
potential differenceความต่างศักย์, โดยทั่วไปหมายถึงความต่างศักย์ไฟฟ้า  (ดู electric potential difference) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
accumulatorหม้อสะสมไฟฟ้า, เซลล์ไฟฟ้าแบบทุติยภูมิซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้าชนิดอาศัยปฏิกิริยาเคมี  หลังจากใช้ไฟฟ้าไปบ้างแล้วก็สามารถประจุไฟฟ้ากลับคืนได้ โดยการผ่านไฟฟ้ากระแสตรงจากแหล่งกำเนิดอื่นที่มีความต่างศักย์สูงกว่าเข้าไปในทิศทางตรงข้าม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ballastบัลลาสต์, อุปกรณ์ในวงจรหลอดฟลูออเรสเซนซ์ ทำหน้าที่เพิ่มความต่างศักย์ไฟฟ้าเพื่อจุดหลอดฟลูออเรสเซนซ์ ประกอบด้วยขดลวดตัวนำหุ้มฉนวนพันอยู่บนแกนเหล็ก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Bulletin boardกระดานข่าว, กระดานข่าว, บอร์ดประกาศBulletin board หมายถึง กระดานข่าว กระดานข่าวมีไว้สำหรับติดประกาศข้อความต่าง ๆ เช่น เพื่อโฆษณารายการที่ต้องการหรือเพื่อประกาศหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ กระดานข่าวมักจะทำจากวัสดุเช่นไม้ก๊อกเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดประกาศข้อความเพิ่มเติมหรือเอาข้อความออกได้ง่าย ในปัจจุบันใช้กระดานข่าวแม่เหล็กแทนกระดานไม้ก๊อกกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากไม่ต้องมีปัญหาเสื่อมสภาพจากการปักหมุดและการถอนหมุดตลอดเวลา
capacitanceความจุ, สมบัติในการเก็บประจุไฟฟ้าของตัวนำหรือตัวเก็บประจุ มีค่าเท่ากับอัตราส่วนระหว่างจำนวนประจุไฟฟ้าบนตัวนำหรือตัวเก็บประจุกับความต่างศักย์ไฟฟ้าของตัวนำหรือตัวเก็บประจุนั้น  ใช้สัญลักษณ์ C [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
faradฟารัด, หน่วยของความจุไฟฟ้า ใช้สัญลักษณ์ F โดยกำหนดว่าความจุไฟฟ้า 1 ฟารัด คือค่าความจุไฟฟ้าของตัวเก็บประจุ ซึ่งถ้ามีการถ่ายโอนประจุระหว่างแผ่นตัวนำทั้งสองในตัวเก็บประจุปริมาณ 1 คูลอมบ์ จะทำให้เกิดความต่างศักย์ไฟฟ้า 1 โวลต์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ohmโอห์ม, หน่วยวัดความต้านทานไฟฟ้า ใช้สัญลักษณ์   W  โดยกำหนดว่าความต้านทานไฟฟ้า 1 โอห์ม คือความต้านทานของตัวนำซึ่งมีปลายทั้งสองต่อกับความต่างศักย์ไฟฟ้า 1 โวลต์ แล้วมีกระแสไฟฟ้าผ่านตัวนำนั้น 1 แอมแปร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
primary cellเซลล์ปฐมภูมิ, เซลล์ไฟฟ้าเคมีชนิดหนึ่งซึ่งปฏิกิริยาเคมีภายในเซลล์ทำให้เกิดพลังงานไฟฟ้าโดยตรง เมื่อความต่างศักย์ของเซลล์ลดลงหรือหมดไป ไม่สามารถประจุไฟฟ้าใหม่ได้ เช่น ถ่านไฟฉายที่ใช้กันอยู่ทั่ว ๆ ไป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
resistanceความต้านทาน, สมบัติของตัวนำในการต้านการไหลกระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวนำนั้น  มีค่าเท่ากับอัตราส่วนระหว่างความต่างศักย์ที่ปลายทั้งสองของตัวนำกับกระแสไฟฟ้าที่ผ่าน ใช้สัญลักษณ์ R แทนความต้านทาน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
sparkประกายไฟฟ้า, ปรากฏการณ์ที่ประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านตัวกลาง เช่น อากาศหรือฉนวนไฟฟ้า ระหว่างจุด 2 จุดที่มีความต่างศักย์ไฟฟ้าสูง เกิดจากการเสื่อมสภาพเป็นฉนวนอย่างฉับพลันของตัวกลางนั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Vโวลต์, สัญลักษณ์ของหน่วยความต่างศักย์ไฟฟ้าหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้า  ดู volt [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
voltโวลต์, หน่วยของความต่างศักย์ไฟฟ้าหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้า ใช้สัญลักษณ์ V โดยกำหนดว่า 1 โวลต์ คือ ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่าง 2 จุด บนตัวนำที่มีกระแสขนาด 1 แอมแปร์ผ่าน ทำให้เกิดกำลัง 1 วัตต์ระหว่าง 2 จุดนั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Videoconferenceการประชุมทางวีดิทัศน์การประชุมทางวีดิทัศน์ (Videoconference) คือ การนำเทคโนโลยีต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ กล้องโทรทัศน์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคมมาผสมผสานกันในระบบการประชุมทางไกล ซึ่งเป็นการประชุมที่ผู้เข้าร่วมประชุมอยู่ต่างกันคนละสถานที่ โดยไม่จำกัดระยะทาง สามารถประชุมร่วมกัน โต้ตอบซึ่งกันและกัน และติดต่อรับส่งข้อมูลได้ทั้งภาพและเสียง โดยใช้กล้องวิดีโอ ไมโครโฟน และจอโทรทัศน์ขนาดใหญ่หรือจอคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งในสถานที่ที่เชื่อมโยงกันผ่านระบบเครือข่ายดิจิตอล และการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม โดยการบีบอัดภาพ เสียงและข้อความ กราฟิกต่างๆ ไปยังสถานที่ประชุมต่างๆ ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเห็นภาพและข้อความต่างๆ ได้ คุณภาพของภาพและเสียงที่ได้จะขึ้นอยู่กับความเร็วของช่องทางสื่อสารที่ ใช้เชื่อมต่อกันระหว่าง จุดต่อจุดหรือจุดต่อหลายๆจุดโดยผ่านระบบสื่อสาร อุปกรณ์ที่ต้องมีในระบบประชุมทางไกลนี้ ได้แก่ จอโทรทัศน์หรือคอมพิวเตอร์ ลำโพง ไมโครโฟน กล้อง และอุปกรณ์ Codec ซึ่งเป็นตัวเข้ารหัสสัญญาณภาพและเสียงที่ได้จากกล้องและไมโครโฟน โดยส่ง ผ่านเส้นทางสื่อสารไปยังอีกฝั่งหนึ่ง รวมถึงถอดรหัสสัญญาณที่ได้รับ มาอีกฝั่งให้กลับเป็นสัญญาณภาพ และเสียงแสดงบนจอและลำโพงนั่นเองเส้นทางสื่อสารขนาด 384 Kbps ขึ้นไปก็สามารถให้คุณภาพภาพในระดับที่ยอมรับได้ โดยอาจใช้ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ISDN หรือ ATM เป็นต้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
letterpress (n.) ตัวหนังสือ (เพื่อแยกความต่างจากภาพหรือองค์ประกอบอื่นๆ ในหนังสือ)
split the difference (idm.) แยกความต่างของคน
voltameter (n.) เครื่องมือวัดความต่างศักย์ระหว่าง 2 จุด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But does your boyfriend know the difference between pi to the third decimal point, and pi to the fifteenth decimal point?ความต่างของค่าพายทศนิยม 3 ตำแหน่ง กับ 15 ตำแหน่ง
"is the difference between prose and poetry..."คือความต่างของ เรียงความ กับ บทกวี
"between the aristocrat and the tramp..."ความต่างของ ชนชั้นสูง กับ คนจรจัด
"between eccentricity and mysticism... between man as a machine and man as animal.""ความต่างของ วิตถาร กับ เวทย์มนต์ ความต่างของ มนุษย์ที่เป็นจักรกล กับ มนุษย์ที่มีเลือดเนื้อ"
But a distance that takes eight years at the speed of light, is no different than saying, "forever."แต่ระยะห่างนั้นใช้เวลาถึง 8 ปีแสง มันเหมือนไม่มีความต่างเลยถ้าจะพูดว่า "ตลอดกาล"
That's what I mean. You see how different things are now.ก็นั่นแหละ นายไม่เห็นความต่างระหว่างเมื่อก่อนกับตอนนี้เหรอ
The tests could Have been negative Because the blood Was tainted with contrast.ผลทดสอบเป็นลบเพราะ เลือดมีความต่าง
The roof is supported by creating a difference between the exterior and interior air pressure.หลังคาถูกค้ำไว้ โดยการสร้างความต่างของแรงดันอากาศภายนอกกับภายใน
Let's keep this little lapse of judgmentเราพักความต่างเล็กๆนี่ไว้ก่อนละกัน
Together, we could actually make a difference.หากเราช่วยกัน เราสามารถสร้างความต่างแตกได้
Shouldn't we be able to settle our differences amicably?เราควรจะผูกมิตร\ บนความต่างของเรามากกว่ามั้ย
Each one, unique, different.แต่ละคน,มีเอกลักษณ์,มีความต่าง
Indistinguishable from MCS.จำแนกความต่างไม่ได้ จากโรค MCS
And when I tried to explain the difference,และเขาก็อธิบายให้ผมเห็นความต่าง
The streaming nuclei suggests voltage.Streaming nuclei คือ ความต่างศักย์
For it is the cruel irony of life that we are destined to hold the dark with the light.สำหรับความโหดร้ายในความต่างของชีวิต เราเลือกที่จะยึดติดกับ ความมืดในความสว่าง
And how am I supposed to know the difference?แล้วผมจะแยกความต่าง ของมันได้ไงเล่า
Rocky Horror isn't about pushing boundaries or making an audience accept a certain rebellious point of view.Rocky Horror ไม่ได้เกี่ยวกับ การฉีกกรอบ หรือการทำให้ผู้ชม ยอมรับในความต่าง แบบดื้อรั้นของเรา
I like different.แตกต่างก็ดี ฉันชอบความต่าง
What if they're just people with unique differences and difficult histories who need your help?ถ้าพวกเขาเป็นแค่คนธรรมดา ที่มีความต่างเฉพาะตัว กับอดีตที่ยากลำบาก ผู้ซึ่งต้องการให้คุณช่วยเหลือ
That's the difference between you and me, Percy...นั่นคือความต่างระหว่างคุณกับฉัน เพอร์ซี่
I just don't understand the difference between an egg with a baby chicken inside of it and an egg with an egg in it.หนูไม่เข้าใจความต่างของไข่ กับลูกเจี๊ยบในไข่ และไข่ในไข่อีกใบ
Well, there is a difference between sharing and whining.คือ มันก็มีความต่างระหว่าง การเล่าเรื่องกับการคร่ำครวญนะ
So we know a thing or two about settling our differences.ดังนั้นเราเลยรู้ว่าจะปรับความต่างให้เข้ากันยังไง
The IP addresses match, but there are big discrepancies in the TTL values, and the headers are failing to authenticate.ที่อยู่ IP ตรงกัน แต่มีความต่างที่ใหญ่มาก ในค่าของการสื่อสารข้อมูล และการส่งก็ไม่ได้ผ่าน การตรวจสอบว่ามีการรับส่งข้อมูล
After all the politics and procedure, in the end, the case really was about biology.หลังเรื่องการเมืองและกระบวนความต่างๆ ท้ายที่สุดแล้ว คดีนี้ก็เกี่ยวกับชีววิทยาจริงๆ
Because when it comes to the law, there's a fairly large divide between not exactly and no.เพราะถ้าเข้าสู่กระบวนการของกฎหมาย มันจะมี ความต่างอย่างมากระหว่าง คำว่าไม่แน่ใจกับคำว่าไม่
Yes. There are writings on numerology in Kabbalah.ใช่ มีบทความต่างๆเขียน เกี่ยวกับตัวเลขใน คับบาล่าห์
The Germans used them to send coded messages in World War II.ชาวยเยอรมันใช้พวกมัน ส่งข้อความต่างๆในช่วงสงครามโกลครั้งที่2
If you take the times the bodies were discovered, subtract the variance the corresponding watches are off by, you land within plus or minus 6 minutes of 6:22 every single time.ถ้าคุณนับเวลาที่ศพถูกพบ หักลบกับความต่างของเวลา ที่นาฬิกาเดินไป คุณจะได้เวลา 6:
People everywhere have their differences.ผู้คนทุกที่ย่อมมีความต่าง
It's actually closer to Akkadian than Sumerian, and allowing for discrepancies in regional dialects...ดูใกล้ภาษาอัคคาเดียมากกว่าภาษาซูเมอร์ ยังไม่นับความต่างในภาษาถิ่นอีก
The difference is that today...- ความต่างคือในวันนี้
A program that could differentiate between foreign and domestic, encrypt every signal we weren't targeting, so it would remain private.โปรแกรมที่แยกความต่าง ระหว่างต่างประเทศและในประเทศ เข้ารหัสทุกสัญญาณที่ไม่ใช่เป้าหมาย มันยังเป็นความลับ
Now, the people of New York need us to set aside our differences and work together.คนคงอยากให้มองข้ามความต่าง แล้วช่วยกัน
Look, it's time we put our differences aside.ฟังนะ ถึงเวลาที่เราต้องมองข้ามความต่าง
Vincent Swan is the single best employee I've ever had the pleasure of working alongside.ก็เหมือนกันนั่นแหละ เอาเลย หนีไปเลย ไอ้คนขี้ขลาด ดูเหมือนแซมจะไม่เข้าใจความต่าง ของรถและรถประจำตำแหน่ง

ความต่าง ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
時差[じさ, jisa] Thai: ความต่างของเวลาระหว่างประเทศหนึ่งกับอีกประเทศหนึ่ง English: time difference

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความต่าง
Back to top