ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความซึ้งใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความซึ้งใจ*, -ความซึ้งใจ-

ความซึ้งใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความซึ้งใจ (n.) impressiveness See also: appreciation, profoundness Syn. ความซาบซึ้งใจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความซึ้งใจ
Back to top