ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความซาบซึ้งใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความซาบซึ้งใจ*, -ความซาบซึ้งใจ-

ความซาบซึ้งใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความซาบซึ้งใจ (n.) impressiveness See also: appreciation, profoundness Syn. ความซึ้งใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is simply just a reflection of my appreciation.นี่คือการแสดงความซาบซึ้งใจของผม
Did you see the tears of gratitude in his eyes?เจ้าไม่เห็นน้ำตาแห่งความซาบซึ้งใจจากตามันเหรอ
She's a pure narcissist, so helping her victims is only about gaining their appreciation and dependence.เธอหลงตัวเองสุด ๆ ดังนั้นการช่วยเหลือเหยื่อของเธอเป็น เพียงเพื่อได้รับความซาบซึ้งใจ และการพึ่งพา
I think what Dr. Brennan means is that working in a moribund enterprise gave me a lasting appreciation for the craftsmanship that goes into making a record.ผมคิดว่าสิ่งที่ดร.เบรนเนนหมายถึง คือการทำงานใน ธุรกิจที่ใกล้สูญพันธุ์ ให้ความซาบซึ้งใจกับผม เรื่องการใช้งานฝีมือ ในการสร้างแผ่นเสียง
What can I buy with gratitude?{\cHFFFFFF}ความซาบซึ้งใจในบุญคุณ จะเอาไปซื้ออะไรได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความซาบซึ้งใจ
Back to top