ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความช่วยเหลือเกื้อกูล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความช่วยเหลือเกื้อกูล*, -ความช่วยเหลือเกื้อกูล-

ความช่วยเหลือเกื้อกูล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความช่วยเหลือเกื้อกูล (n.) support See also: assistance, help Syn. ความอุดหนุน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความช่วยเหลือเกื้อกูล
Back to top