ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความชัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความชัน*, -ความชัน-

ความชัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความชัน (n.) slope See also: slant, incline Ops. ความลาด, ความเท, ความเอียง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
slope๑. ความชัน๒. ความลาด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inflectionความชัน [การแพทย์]
Slope ความชัน, ความลาด 1) ความชัน ค่าตัวเลขซึ่งกำหนดเป็นองศาของการเอียง เทจากแนวราบ หรือ ค่าแทนเจนต์ (tangent) ของมุมลาด 2) ความลาด พื้นผิวส่วนที่อยู่บนเปลือกโลก ซึ่งมีการเอียงเท ได้แก่ ลาดเขา (hill slope) ลาดทวีป (continental slope) เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
perpendicular linesเส้นตั้งฉาก, เส้นตรงสองเส้นตั้งฉากกัน ก็ต่อเมื่อเส้นตรงทั้งสองตัดกันแล้วมุมประชิดจะมีขนาดเท่ากัน ในเรขาคณิตวิเคราะห์เส้นตรงสองเส้นซึ่งไม่อยู่ในแนวดิ่งจะตั้งฉากซึ่งกันและกัน ก็ต่อเมื่อผลคูณของความชันของเส้นตรงทั้งสอง มีค่าเท่ากับ -1 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
acclivity (n.) ความชัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What is a solution?แล้ววิธีแก้คืออะไร หาอนุพันธ์ความชันของค่า"Y

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความชัน
Back to top