ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความชอบพอ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความชอบพอ*, -ความชอบพอ-

ความชอบพอ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความชอบพอ (n.) fondness See also: affection, liking Syn. ความพอใจ, ความรักใคร่ Ops. ความเกลียด, ความรังเกียจ
English-Thai: HOPE Dictionary
affinity(อะฟิน' นิที) n. ความสัมพันธ์อย่างสนิท, ความดึงดูด, ความดึงดูดความสนใจ,การมีอารมณ์ร่วม,ความชอบพอกัน,ความพอใจในการร่วม, ความ สัมพรรค, Syn. inclination-A. antipathy)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Favoritismระบบความชอบพอส่วนตัว [การแพทย์]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความชอบพอ
Back to top