ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์*, -ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์-

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (n.) initiation See also: originality, beginning, start, commencing Syn. ความคิดริเริ่ม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
Back to top