ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คล้องจอง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คล้องจอง*, -คล้องจอง-

คล้องจอง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คล้องจอง (v.) be consistent with See also: rhyme with, be compatible with Syn. สอดคล้อง Ops. ขัดกัน, ขัดแย้งกัน
คล้องจอง (v.) rhyme See also: harmonize Syn. คล้อง, รับกัน Ops. ไม่รับกัน, ไม่เข้ากัน
คล้องจองกัน (adj.) synonymous
คล้องจองกัน (v.) reach unanimity of
English-Thai: HOPE Dictionary
harmonious(ฮาร์โม'เนียส) adj. ประสานกัน,คล้องจองกัน,กลมกลืนกัน,เข้ากันได้,เสนาะหู,สามัคคี, Syn. accordant,agreeable
rhyme(ไรมฺ) n. เสียงสัมผัสในบทกวี,คำที่มีเสียงคล้องจอง,บทกวีที่มีเสียงคล้องจอง -Phr. (rhyme or reason เหตุผลที่ถูกต้องตามหลักตรรกวิทยา) vt. ประพันธ์บทกวีเป็นเสียงสัมผัส,ใช้เสียงสัมผัสประกอบ, See also: rhymer n., Syn. rime
self-consistant(เซลฟฺ'คันซิสเทินทฺ) adj. สอดคล้องกัน,เข้ากัน,ตรงกัน,คล้องจองกัน., See also: self-consistency n.
synchronise(ซิง'คระไนซ) vi.,vt. เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน,ทำให้เป็นจังหวะเดียวกัน,ทำให้สอดคล้องกัน,ทำให้พร้อมกัน,ทำให้คล้องจองกัน, See also: synchronisation n. synchronization n. synchroniser n. synchronizer n. synchronism n. คำที่มีความหมายเหมื
synchronize(ซิง'คระไนซ) vi.,vt. เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน,ทำให้เป็นจังหวะเดียวกัน,ทำให้สอดคล้องกัน,ทำให้พร้อมกัน,ทำให้คล้องจองกัน, See also: synchronisation n. synchronization n. synchroniser n. synchronizer n. synchronism n. คำที่มีความหมายเหมื
well-knit(เวล'นิท) adj. ประสานกันแน่น,เชื่อมต่อกันได้ดี,คล้องจองกัน,แข็แรง
English-Thai: Nontri Dictionary
consonance(n) ความคล้องจองกัน,ความเข้ากัน,ความสอดคล้องกัน,ความลงรอยกัน
consonant(adj) ที่เข้ากัน,ที่คล้องจองกัน,ที่สอดคล้อง
symphony(n) วงซิมโฟนี,ความคล้องจอง,ความไพเราะ
tune(n) ทำนองเพลง,น้ำเสียง,ความคล้องจอง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Correspondคล้องจอง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
rhyme with (phrv.) คล้องจองกับ See also: สัมผัสกับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Rhymes with "viper. "คล้องจองกับงูพิษไวเพอร์ไง
That rhymed. I liked it.คล้องจองนะเนี้ย ฉันชอบนะ
You have a great gift for rhyme.เจ้ามีพรสวรรค์เรื่องคำคล้องจองนี่นา
VIZZINI: No more rhymes now, I mean it!หยุดพูดคำคล้องจอง เดี๋ยวนี้!
I mean, the lighting, the shadows, all sync up perfectly.ฉันหมายถึง... แสง, เงานั่น! ทุกอย่างคล้องจองกันอย่างลงตัว
It wasn't even clever.แถมไม่ได้คล้องจองเล้ย..
I mean what the hell rhymes with "Guadalcanal"?คิดดูดิ .. จะหาคำอะไรมาคล้องจองกับคำว่า "กัวดาลคานาล" ได้วะ?
Actually, they don't rhyme at all.จริงๆ แล้วมันไม่คล้องจองเลยสักอัน
Now they expect me to memorize a dumb raven poems that barely even rhyme.ตอนนี้พวกเขาก็จะให้ผมต้องท่องจำบทกวีโง่ ๆ พวกนั้น ซึ่งมันไม่คล้องจองกันด้วยซ้ำ ผมว่า ผมเขียน
Have, hand. It's consonance.มี กับ มอบ คล้องจองกันแล้ว
Never need a reason Never need a rhymeไม่ต้องมีเหตุผล ไม่ต้องการคำสัมผัสคล้องจอง
I was such a pathetic flirt, always laughing at his jokes and those ridiculous puns.ฉันอ่อยอย่างน่าสมเพช ขำมุขเขาตลอด แล้วยังคำคล้องจองบ๊องๆนั่นอีก
Hold on. It's one... It's something that rhymes with...เดี๋ยวนะ ชื่อฉันคล้องจองกับ...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คล้องจอง
Back to top