ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คลายอารมณ์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คลายอารมณ์*, -คลายอารมณ์-

คลายอารมณ์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คลายอารมณ์ (v.) relax See also: rest, feel at ease, calm Syn. ผ่อนคลายอารมณ์
English-Thai: HOPE Dictionary
relaxation(รีแลคเซ'เชิน) n. การผ่อนคลาย,การผ่อนคลายอารมณ์,การถ่ายท้อง,ความหลวม,การผ่อนผัน, Syn. abatement,slackening,easing
toy(ทอย) n. ของเล่น,เครื่องเล่น,ของเด็กเล่น,สิ่งที่มีค่าเล็กน้อย,ของกระจอก,สัตว์ที่มีขนาดเล็ก,บุคคลร่างเตี้ย,สิ่งประดับเล็ก ๆ น้อย ๆ ,การผ่อนคลายอารมณ์,การละเล่น,หมวกผู้หญิงสก๊อตแลนด์สมัยก่อนที่มีส่วนที่ยาวคลุมถึงไหล่. adj. ใช้เป็นของเล่น,เหมือนของเล่น. vi. เล่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
♪ The kind of music just soothes my soul#แนวเพลงที่ ผ่อนคลายอารมณ์#
♪ The kind of music just soothes my soul ♪ Soothes my soul#แนวเพลงที่ ผ่อนคลายอารมณ์# #ผ่อนคลายอารมณ์#

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คลายอารมณ์
Back to top