ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ครึ่งต่อครึ่ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ครึ่งต่อครึ่ง*, -ครึ่งต่อครึ่ง-

ครึ่งต่อครึ่ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ครึ่งต่อครึ่ง (adv.) half and half See also: fifty-fifty
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
half-and-half (adj.) ครึ่งต่อครึ่ง Syn. fifty-fifty, half
split something fifty-fifty (idm.) ครึ่งต่อครึ่ง See also: เท่าเทียมกัน, ยุติธรรม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Larry called Boston. Lasker looks 50-50.แลร์รี่โทรมา บอกว่า แลสเกอร์ อยากได้ ครึ่งต่อครึ่ง
Commutation, it sure is! Half of them die on the wayเปลี่ยนแผนเถอะ ครึ่งต่อครึ่งมักจะไปไม่ถึงที่หมาย
That half the time you clean a mess, you end up dirty?ที่ครึ่งต่อครึ่งที่นายเก็บกวาด นายลงเอยสกปรกซะเองวะ?
Well, it'd be, you know, maybe, half and half.ก็อาจจะนะ ตอนนี้คะแนนมันก็ครึ่งต่อครึ่ง
Isn't that half and half?มันไม่ได้เป็นครึ่งต่อครึ่งหรอ ?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ครึ่งต่อครึ่ง
Back to top