ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คราใด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คราใด*, -คราใด-

คราใด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คราใด (n.) when See also: whenever Syn. เมื่อใด, เวลาใด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"their love deeper and truer than ever."ความรักของพวกเขาลึกซึ้งจริงแท้ยิ่งกว่าคราใด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คราใด
Back to top