ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ครั้นแล้ว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ครั้นแล้ว*, -ครั้นแล้ว-

ครั้นแล้ว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ครั้นแล้ว (conj.) after that See also: after which, then, hence, whereupon, afterwards, and then Syn. ต่อจากนั้น, ดังนั้น
English-Thai: HOPE Dictionary
hereuponadv. พร้อมกันนี้,ด้วยเหตุนี้,ครั้นแล้ว
subsequent(ซับ'ซะเควินทฺ) adj. ภายหลัง,ซึ่งตามมา,ต่อมา,ครั้นแล้ว,หลังจากที่,ก็., See also: subsequently adv., Syn. following
thereuponadv. หลังจากนั้นทันที,ทันทีทันใดที่,เกี่ยวกับสิ่งนั้น,พอเช่นนั้น,ครั้นแล้ว,ดังนั้น,เหตุฉะนั้น., Syn. promptly
therewith(แธร์'วิธ) adv. กับสิ่งนั้น,นอกจากนั้น,ครั้นแล้ว,ดังนั้น, Syn. thereupon
English-Thai: Nontri Dictionary
hereupon(adv) บนสิ่งนี้,ถัดไป,ด้วยเหตุนี้,ครั้นแล้ว,พร้อมกันนี้
subsequent(adj) ก็,ตามมา,ภายหลัง,หลังจากที่,ครั้นแล้ว
thereupon(adv) บนสิ่งนั้น,ถัดมา,ฉะนั้น,ครั้นแล้ว,พอเช่นนั้น
therewith(adv) กับสิ่งนั้น,ถัดจากนั้น,ครั้นแล้ว,ดังนั้น,นอกจากนั้น
therewithal(adv) กับสิ่งนั้น,นอกจากนั้น,ครั้นแล้ว,ดังนั้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ครั้นแล้ว
Back to top