ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คมนาการ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คมนาการ*, -คมนาการ-

คมนาการ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คมนาการ (n.) arrival See also: attaining Syn. การไป, การถึง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คมนาการ
Back to top