ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คบหาสมาคม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คบหาสมาคม*, -คบหาสมาคม-

คบหาสมาคม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คบหาสมาคม (v.) associate with See also: make friends with, contact with Syn. คบ, คบหา, คบค้าสมาคม, คบค้า
English-Thai: HOPE Dictionary
associable(อะโซ'เชียเบิล) adj. ซึ่งเกี่ยวเนื่องหรือคบหาสมาคมได้. -associability, associableness n. (companionable)
consort(คอน'ซอร์ทฺ) {consorted,consorting,consorts} n. สามีหรือภรรยา,คู่สมรส,กลุ่มนักดนตรีหรือนักร้อง,เพื่อน,คู่หู,การสอดคล้องกัน,การตกลง vt. คบค้า,ตกลง,เป็นเพื่อน,สอดคล้อง. vt. ร่วม,คบหาสมาคม, See also: corsorter n. consortion n. -Conf. concert
socialize(โซ'ชะไลซ) vt. ทำให้เป็นสังคม,จัดตั้งชุมชน. - vi. คบหาสมาคม,วิสาสะ., Syn. socialise., See also: socializable adj. socialization n. socializer n.
English-Thai: Nontri Dictionary
contact(n) การติดต่อ,การพบปะ,การคบหาสมาคม,การสัมผัส
fellowship(n) มิตรภาพ,ความสัมพันธ์,การคบหาสมาคม,ทุนเรียนในมหาวิทยาลัย
smug(adj) ใจแคบ,พอใจในตัวเอง,ไม่คบหาสมาคม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
be friendly (vi.) คบหาสมาคม See also: พบปะผู้คน Syn. fraternize
socialize (vi.) คบหาสมาคม See also: พบปะผู้คน Syn. be friendly, fraternize
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Associating with Muggles.การคบหาสมาคมกับมักเกิ้ล
We don't socialize much.เราไม่ได้คบหาสมาคมกันมากนัก
There are things you should be doing, working out, improving balance and coordination...มีหลายอย่างที่คุณทำได้ ออกกำลังกายใช้ชีวิตสมดุลย์ คบหาสมาคมกับคนอื่นๆ
The compromises I make, associations I have... at the end of the day, the thing that allows me to sleep isการประนีประนอม ที่ฉันคบหาสมาคมด้วย ฉันต้อง... สุดท้ายแล้ว สิ่งนั้นมันทำให้ฉันต้องสมรู้ร่วมคิดด้วย
Because she was involved in the investigation, and the FBI does not allow socialization with suspects or consultants.เพราะว่าเธอเกี่ยวข้องกับการสืบสวน และ FBI ไม่อนุญาตให้คบหาสมาคม กับผู้ต้องสงสัย หรือที่ปรึกษา
Andrew, are you allowed to see me socially?แอนดรู คุณได้รับอนุญาตให้คบหาสมาคมกับฉันมั้ย?
I insisted that I see you socially.ผมยืนกรานที่จะคบหาสมาคมกับคุณ
Uh, well, "ran into" isn't quite accurate, as I assume he came by to re-establish contact with me.เอ่อ เอาล่ะ"เจอโดยบังเอิญ" มันค่อนข้างฟังดูไม่ขึ้น ผมต้องบอกว่าเขาเข้ามาทักทาย เพื่อคบหาสมาคมกับผมอีกครั้ง
You never put out for this guy?เธอไม่เคยคบหาสมาคมกับตานี่ใช่ไหม
No associating with known criminals, no excessive drinking and...ห้ามคบหาสมาคมกับอาชญากร ห้ามดื่มหนัก และ...
I don't remember him interacting much with his peers.ฉันจะได้ว่าเขาไม่ค่อยชอบ คบหาสมาคมกับคนอื่น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คบหาสมาคม
Back to top