ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คนแขก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คนแขก*, -คนแขก-

คนแขก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนแขก (n.) Indian Syn. คนอินเดีย, แขก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คนแขก
Back to top