ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คนอเมริกัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คนอเมริกัน*, -คนอเมริกัน-

คนอเมริกัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนอเมริกัน (n.) American See also: American people
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
Yank (n.) คนอเมริกัน Syn. American
Yankee (n.) คนอเมริกัน See also: พวกแยงกี้ Syn. American, westerner
wap (sl.) คนอเมริกันที่มีต้นตระกูลมาจากยุโรปเหนือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's about decent, hard-working Americans... falling through the cracks and getting the shaft... because their government cares more about the rights... of a bunch of people who aren't even citizens.มันเกี่ยวข้องกับเกียรติยศ / คนอเมริกัน ที่ต้องทำงานหนัก เราต้องล้มเจ็บ / และยังถูกถากถาง... เพราะรัฐบาลของเรา / มัวแต่สนใจเรื่องสิทธิ...
Sara tancredi- she's an american. She's missing.ซาร่า แทนเครดี้- คนอเมริกัน เธอหายตัวไป
The speaker is definitely American.คนพูดเป็น คนอเมริกัน แน่นอน
This is a yank.นี่มัน คนอเมริกัน นี่!
Americano, Gringo Army intelligence.ที่รัก คนอเมริกัน เป็นสายให้กองทัพ
Any time wasted on wishful thinking is putting American lives in greater danger, and I won't tolerate that.เวลาที่สูญเสียไป กับการคิดเพ้อฝัน คือการผลักไสชีวิต คนอเมริกัน ให้ตกอยู่ในอันตราย และฉันจะไม่โอนอ่อนผ่อนปรน ในเรื่องนี้
Wait. Americans spying for Iran?เดี๋ยวนะ คนอเมริกัน ทำหน้าที่สปายเพื่ออิหร่าน
And Henry Howell, from the New York Herald Tribune. American.และเฮนรี่ ฮาเวล คนอเมริกัน จาก New YorkHerald Tribune
Americans don't stay down.คนอเมริกัน จะไม่วันตกต่ำ
She's American. Will you check the list for me?คนอเมริกัน ฝากดูรายชื่อให้ผมด้วย ได้สิ
To make Americans hate real Muslims.คนอเมริกันจะได้เกลียดมุสลิม
Many Americans do not realize that the war in North Korea was entirely the fault of the United States.คนอเมริกันจำนวนมาก มิได้ตระหนัก ว่าสงครามในประเทศเกาหลีเหนือนั้น เป็นความผิดพลาดอันมหันต์ของอเมริกาเอง
You americans ask a lot of questions.คนอเมริกันชอบถามมากทุกคนเลยนะ
There's no way good Americans would act this way sober.คนอเมริกันดี ๆ ไม่ทำตัวแบบนี้
Decent hard-working Americans like my dad... are getting rubbed out by social parasites.คนอเมริกันดีๆ ทำงานหนัก อย่างพ่อฉัน... กำลังถูกเบียดเบียน จากกาฝากของสังคม
The American people need a conviction, pure and simple.คนอเมริกันต้องการพันธะ ที่บริสุทธิ์ใจและชัดเจน
The American people need to know that the president is in the White House.คนอเมริกันต้องรู้ว่า ปธน. ของพวกเขายังอยู่ที่ทำเนียบ
The erican in his underwear--you seen him?คนอเมริกันที่ใส่กางเกงในตัวเดียว แกเห็นมันมั้ย?
A common american and see what happened.คนอเมริกันธรรมดาแล้วดูว่าจะเกิดอะไรขึ้น
An American stopped me.คนอเมริกันบอกให้ผมหยุด
Americans think highly of family-run businesses.คนอเมริกันมักจะนิยมยกย่องธุรกิจของครอบครัว
Many people in the US make that mistake.คนอเมริกันหลายคนพลาดตรงนั้น
Some American citizens. Who do you think decides?คนอเมริกันแค่บางคน แล้วแกคิดว่าใครเป็นคนตัดสิน?
Most Americans don't want freedom, they want security.คนอเมริกันไม่ต้องการอิสรภาพ พวกเขาต้องการความมั่นคง
And it had to say, "He is American.{\cHFFFFFF}และมันก็จะบอกว่า "เขาเป็นคนอเมริกัน.
I'm talkin' about the American people!{\cHFFFFFF}ฉันพูดเกี่ยวกับ คนอเมริกัน!
You'll find several fellow Americans among these girls-Miriam, for one.มีคนอเมริกันอยู่หลายคน ในบรรดาสาวสาวเหล่านี้--มิเรียม, คนนึงละ.
Do you know where the American is?นายรู้ที่อยู่คนอเมริกันใช่มั้ย
But let me tell you, you can not get this American alone.แต่บอกไว้ก่อนนะว่าNถ้าไม่ได้ตัวคนอเมริกัน
His brother died in the fort where the American is.พี่ชายก็มาตายในค่ายเดียวกับที่คนอเมริกันถูกจับตัวไป
I may have mentioned Mr Potomac Books, my new American partner?ผมอาจจะได้กล่าวถึงนายโปโตแมคหนังสือคนอเมริกันใหม่ของฉันได้อย่างไร
I'm not Vietnamese. I'm American.ฉันไม่ใช่คนเวียดนามนะคะ ฉันเป็นคนอเมริกัน
What is this? An Amerikan.อะไรกันเนี่ย คนอเมริกันเหรอ
The Americans... Killed. Example."คนอเมริกัน จะถูกฆ่า เป็นตัวอย่าง"
I've never known his name, but he was definitively American.ฉันไม่รู้จักชื่อเขาหรอก แต่ว่าเขาเป็นคนอเมริกัน
I'm a private defense attorney for some Americans in Thailand.ผมเป็นทนายความเอกชน ที่ว่าความให้คนอเมริกันในประเทศไทย
Maybe that's friendship but I'm American, and I was not that kind of a friend.บางทีนั่นหมายถึงมิตรภาพที่แท้จริง แต่ฉันเป็นคนอเมริกัน และไม่ใช่เพื่อนประเภทนั้นกับเธอ
He had become an American.เขาได้กลายเป็นคนอเมริกันเต็มตัวแล้ว
Yes, she's American.ฮะ เธอเป็นคนอเมริกัน
Well, fortunately, the American public has been know to disagree.แต่โชคดี ที่คนอเมริกัน เคยไม่เห็นด้วย

คนอเมริกัน ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
米国人[べいこくじん, beikokujin] Thai: คนอเมริกัน English: an American

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คนอเมริกัน
Back to top