ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คนสัมภาษณ์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คนสัมภาษณ์*, -คนสัมภาษณ์-

คนสัมภาษณ์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนสัมภาษณ์ (n.) interviewer See also: investigator
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I can check that off my list.คนสัมภาษณ์จะมาเมื่อไหร่?
The reporter's almost here. I am so nervous.คนสัมภาษณ์ใกล้มาถึงแล้ว ฉันตื่นเต้นจังเลย
Maybe you should have been a politician and I the rigorous interviewer.บางทีคุณน่าจะเป็นนักการเมือง และผมเป็นคนสัมภาษณ์ที่แข็งกร้าวแทน
And i'm the interviewer, and you're the interviewee.ลูกเป็นคนสัมภาษณ์ และพ่อเป็นคนที่จะถูกสัมภาษณ์
Oh,Ms.Iwanaga is interviewing me for a Japanese magazine.โอ้ คุณอิวานากะเป็นคนสัมภาษณ์ฉันให้กับนิตยสารญี่ปุ่น
Well, I mean, according to that interviewer, not very many people do.เออ ตามที่คนสัมภาษณ์คนนั้น บอก ก็มีคนดูไม่มากเท่าไหร่หรอก
Let's put it behind us. Now, Vincent, can I be frank with you?ผมนึกว่ามาร์ตินจะเป็นคนสัมภาษณ์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คนสัมภาษณ์
Back to top