ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คนรับภาระ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คนรับภาระ*, -คนรับภาระ-

คนรับภาระ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนรับภาระ (n.) one carrying a burden See also: one who shoulders a burden, responsibility, burden bearer Syn. ผู้แบกภาระ, คนแบกภาระ Ops. ผู้โยนภาระ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คนรับภาระ
Back to top