ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คนภูเขา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คนภูเขา*, -คนภูเขา-

คนภูเขา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนภูเขา (n.) hill tribe See also: mountaineer Syn. ชาวเขา, ชาวดอย, คนดอย
คนภูเขา (n.) hill tribe See also: mountaineer Syn. ชาวเขา, ชาวดอย, คนดอย
English-Thai: HOPE Dictionary
alpenhorn(แอล' เพนฮอร์น) n. ด้ามไม้ยาวคล้ายเขาสัตว์ของคนเลี้ยงหรือคนภูเขาในสวิสเซอแลนด์ (alphorn)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Mountain Men are turning your people into Reapers.คนภูเขาจะเปลี่ยนคนของคุณเป็นรีปเปอร์
The bureaucrats that run these things don't understand mountain people, nor Indians neither.พวกเจ้าหน้าที่ที่ ทำเรื่องนี้ ไม่เข้าใจเรื่องคนภูเขาหรอก พวกอีนเดียนก็เหมือนกัน
The mountain men, they'll come, and they'll kill us all.พวกคนภูเขา พวกเขาจะมา และจะฆ่าพวกเราทั้งหมด
Octavia says the mountain men are pissed, whatever that means.ออคเทเวียบอกว่าคนภูเขาจะโกธร หมายความว่ายังไง
Sure, if we can get past the Reapers and the Mountain Men.ถ้าเราผ่านรีปเปอร์กับคนภูเขาไปได้
I can help you beat the Mountain Men.ฉันสามารถช่วยให้คุณชนะคนภูเขา
That only helps the Mountain Men.เท่านั้นที่จะช่วยให้คนภูเขา
Either we lose and Mount Weather kills us all or we win our new friends do.ถึงเราจะแพ้และพวกคนภูเขาฆ่าเราหมด หรือเราชนะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คนภูเขา
Back to top