ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คนพิจารณา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คนพิจารณา*, -คนพิจารณา-

คนพิจารณา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนพิจารณา (n.) one who consider carefully See also: one who deliberates
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I would like every one of you to seriously consider what you can learn from this university, and what you will be learning.ผมอยากให้ทุกคนพิจารณากันให้ดีๆ อะไรที่คุณสามารถเรียนรู้ และอะไรที่คุณจะเรียนรู้จากมหาวิทยาลัย
The jury makes that determination, not the witness.ทางคณะลูกขุนเป็น คนพิจารณาข้อมูล ไม่ใช่พยาน
But they're minors, so I get the final say,แต่พวกเขายังเป็นผู้เยาว์ และผมจะเป็นคนพิจารณา ขั้นสุดท้าย
I will deal with it immediately. that Best Branch Award.แล้วที่นายบอกว่าความเสียหาย 500 ล้านเยน ทั้งหมดนั่นเป็นเพราะ หัวหน้าแผนกสินเชื่อฮันซาวะ ผู้เป็นคนพิจารณาปล่อยเงินกู้ ฉันลำบากใจกับเรื่องพวกนั้นอยู่เหมือนกัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คนพิจารณา
Back to top