ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คนผีทะเล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คนผีทะเล*, -คนผีทะเล-

คนผีทะเล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนผีทะเล (n.) devil See also: pest, impudent or bad person Syn. คนผี, คนทะลึ่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Couldn't you just shake me, you asshole?มาบีบแตรใส่หน้าฉันทำไมวะ ไอ้คนผีทะเล

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คนผีทะเล
Back to top