ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คนทะลึ่ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คนทะลึ่ง*, -คนทะลึ่ง-

คนทะลึ่ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนทะลึ่ง (n.) devil See also: pest, impudent or bad person Syn. คนผี
English-Thai: HOPE Dictionary
upstart(อัพ'สทาร์ท) n. ผู้ที่ร่ำรวยหรือเฟื่องฟูขึ้นอย่างรวดเร็ว,คนเห่อคนห่าม,คนทะลึ่ง. adj. ร่ำรวยหรือเฟื่องฟูหรือมีอำนาจขึ้นอยู่อย่างฉับพลัน. vt.,vi. กระโดดขึ้น,พุ่งพราด,ลุกขึ้นอย่างรวดเร็ว,ปรากฎขึ้น,ทำให้เริ่มขึ้น, Syn. parvenu
English-Thai: Nontri Dictionary
upstart(n) คนมีอำนาจขึ้นโดยฉับพลัน,คนเห่อ,คนห่าม,คนทะลึ่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Assholes like me would say so.คนทะลึ่งอย่างฉัน ก็คงจะว่าอย่างงั้น
Assholes like you would say so.คนทะลึ่งอย่างนาย ก็ต้องว่าอย่างงั้นสิ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คนทะลึ่ง
Back to top