ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คนต่างประเทศ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คนต่างประเทศ*, -คนต่างประเทศ-

คนต่างประเทศ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนต่างประเทศ (n.) foreigner See also: alien Syn. ชาวต่างประเทศ, ฝรั่ง, คนต่างแดน, คนต่างด้าว Ops. ชาวพื้นเมือง
คนต่างประเทศ (n.) foreigner See also: alien Syn. คนต่างด้าว, ชาวต่างชาติ, ชาวต่างประเทศ
คนต่างประเทศ (n.) alien See also: foreigner Syn. ชาวต่างชาติ, ชาวต่างประเทศ, คนต่างชาติ
คนต่างประเทศ (n.) foreigner See also: alien Syn. ชาวต่างแดน, ชาวต่างประเทศ
คนต่างประเทศ (n.) foreigner See also: alien Syn. ชาวต่างแดน, ชาวต่างประเทศ
คนต่างประเทศ (n.) foreigner See also: alien Syn. ชาวต่างชาติ Ops. ชาวพื้นเมือง
คนต่างประเทศ (n.) foreigner See also: alien Syn. ชาวต่างชาติ Ops. ชาวพื้นเมือง
English-Thai: HOPE Dictionary
comprador(คอมพระดอร์') n. นายหน้า,นายหน้าติดต่อกับคนต่างประเทศ
compradore(คอมพระดอร์') n. นายหน้า,นายหน้าติดต่อกับคนต่างประเทศ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คนต่างประเทศ
Back to top