ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คนขี้บ่น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คนขี้บ่น*, -คนขี้บ่น-

คนขี้บ่น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนขี้บ่น (n.) complainer See also: grumbler Syn. คนจู้จี้
English-Thai: HOPE Dictionary
crybaby(ไคร'บะบี) n. คนที่ร้องให้ด้วยเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ,คนขี้บ่น
grouch(เกราชฺ) vi. บ่น,แสดงความไม่พอใจ n. คนขี้บ่น,คนที่มีอารมณ์บูดบึ้ง, Syn. complain
grouser(เกรา'เซอะ) n. แผ่นสายพานฟันเฟืองของรถแทรกเตอร์ เสาเข็ม,คนขี้บ่น
grump(กรัมพฺ) n. คนขี้บ่น,grumps อารมณ์ไม่ดี,อารมณ์บูดบึ้ง
English-Thai: Nontri Dictionary
grouch(n) คนหงุดหงิด,คนขี้บ่น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
complainer (n.) คนขี้บ่น Syn. grumbler
grouch (n.) คนขี้บ่น Syn. complainer, grumbler
grumbler (n.) คนขี้บ่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But sometimes Sometimes, you two are the whiniest, most self-absorbed sons of bitches I ever met.แต่บางครั้ง... ...บางครั้ง นายสองคนขี้บ่นที่สุด,

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คนขี้บ่น
Back to top