ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คงทนถาวร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คงทนถาวร*, -คงทนถาวร-

คงทนถาวร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คงทนถาวร (adj.) durable See also: strong, enduring, permanent Syn. ทนทาน, ทน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Because relationships don't last.ก็เพราะความสัมพันธ์มันไม่คงทนถาวรเสมอไป
I kind of needed something permanent.ฉันอยากได้อะไรที่มันคงทนถาวร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คงทนถาวร
Back to top