ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ข้อสัญญา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ข้อสัญญา*, -ข้อสัญญา-

ข้อสัญญา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้อสัญญา (n.) contract See also: compact, covenant Syn. สัญญา, ข้อตกลง, อนุสัญญา
ข้อสัญญา (n.) obligation See also: binding condition Syn. ข้อผูกพัน, พันธะ
ข้อสัญญา (n.) contract See also: agreement Syn. ข้อผูกพัน, สัญญา, ข้อตกลง
ข้อสัญญา (n.) commitment See also: obligation, pledge Syn. ข้อผูกมัด, พันธะ, สัญญาผูกมัด
English-Thai: HOPE Dictionary
memorandum(เมมมะแรน'ดัม) n. บันทึกความจำ,บันทึก,หนังสือบริคณห์สนธิ,ข้อความที่บันทึกไว้,เอกสารข้อสัญญา,จดหมายเหตุ,สารหรือหนังสือไม่เป็นทางการ (โดยเฉพาะระหว่างพนักงานบริษัท) pl. memorandums,memoranda, Syn. note,reminder
term(เทอม) n. เวลาที่กำหนด,คราว,ครั้ง,ระยะเวลา,ภาคเรียน,สมัย,วาระ,ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง,คำศัพท์,พจน์,จำนวนในคณิตศาสตร์,ภาคศาล,ระยะเวลาการตั้งครรภ์,ข้อสรุป,ข้อสัญญา,เกณฑ์,ขอบเขต,ฐานะ,ความสัมพันธ์,เครื่องหมายเขตvt. ใช้คำ,ตั้งชื่อ, See also: terms n. เง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Standardized terms of contractข้อสัญญามาตรฐาน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
pact (n.) ข้อสัญญา See also: ข้อตกลง, สัญญา Syn. accord, treaty, settlement, compact
neutralize (vt.) ประกาศให้เป็นกลาง (ตามข้อตกลงหรือข้อสัญญา)
want out (idm.) อยากเลิก (กิจการ, ชีวิตคู่, ข้อสัญญา, ข้อบังคับ) See also: อยากตาย, อยากยุติ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To hell with your contract!ข้อสัญญาบ้าบอของพ่อน่ะสิ!
I'm going to go with what the contract says.ฉันต้องดำเนินการตามข้อสัญญา
You can't do that. The contract is still..ลูกทำแบบนั้นไม่ได้ ข้อสัญญายังคงมี...
She is breaking the contract!เธอกำลังละเมิดข้อสัญญา!
You have broken this contract.คุณละเมิดข้อสัญญานี้
Remember full disclosure?จำข้อสัญญาไม่ได้เหรอครับ?
It would get us into Watergate way ahead of the agreed time.มันจะนำเราเข้าสู่ประเด็นคดีวอเตอร์เกต ก่อนเวลาตามข้อสัญญา
What is the point of having contractually set specific times to deal with certain subjects if you're just going to ignore it right off the bat?แล้วอะไรคือประเด็น ตามข้อสัญญาล่ะ เวลาที่ชัดเจนสำหรับหัวข้อเฉพาะ ถ้านายจะเพิกเฉยเรื่องนี้ มันก็จะก่อเรื่องอะไรขึ้น?
Well, Mr. Frost, I'm surprised by your question since we have an agreement, a contractual agreement, I believe, that we would cover Watergate in our last taping session.ครับคุณฟรอสต์ ผมรู้สึกประหลาดใจ กับคำถามของคุณ เนื่องจากเรามีข้อตกลง มีข้อสัญญาในการถามแล้ว ผมเชื่ออย่างนั้น ว่าคงมีการถามเรื่องคดีวอเตอร์เกท ในการบันทึกเทปครั้งสุดท้าย
We'll make it a joint venture Before we're in our denturesมันจะเป็นข้อสัญญาของเรา ก่อนที่เราจะแก่งั่ก
And like any new venture, starting college holds the promiseและต้องการกิจการใหม่ใดๆ การเริ่มต้นของปีหนึ่งพร้อมข้อสัญญา
And yet, it's when we've been outbid, forced to watch our prize go home with others, that the rules of protocol no longer apply.และเมื่อไรที่เราได้ให้ราคามันสูงแล้ว ผลักดันตัวเองให้มองดูราคามัน และไปกับอีกสิ่ง นั่นแหละคือข้อสัญญาที่ปฎิบัติ
I figure you must have something, unless you haven't honored our "Be like Don Draper" pact.คิดว่านายน่าจะมีสักอย่าง นอกจากว่านายไม่สนข้อสัญญาเรื่อง Be like Don Draper
Hypothetically, wouldn't that man be smarter to look for a way to trigger the clauses in the second document as opposed to the first?สมมุตินะ ว่าชายคนนั้นจะไม่ ฉลาดกว่าเหรอ ที่หาหนทาง กระทำตามข้อสัญญา ในเอกสารที่สอง แทนที่จะเป็นอันหนึ่ง?
There appears to be a good deal of room elsewhere on the premises for everyone else.นั่นน่าจะเป็นห้องที่ดีหาที่อื่นเทียบมิได้ ในข้อสัญญาที่ให้กับคนอื่นๆ
Haggerty made a deal with a fairy and got some poppy extract.แฮกเกอร์ตี้ทำข้อสัญญากับนางฟ้า และได้สารสกัดบางอย่างจากดอกป๊อปปี้
It was my protocol.นั่นเป็นข้อสัญญาของฉัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ข้อสัญญา
Back to top