ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ข้อคดี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ข้อคดี*, -ข้อคดี-

ข้อคดี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้อคดี (n.) case See also: lawsuit

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ข้อคดี
Back to top