ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขี้ปะติ๋ว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขี้ปะติ๋ว*, -ขี้ปะติ๋ว-

ขี้ปะติ๋ว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขี้ปะติ๋ว (adj.) trifling See also: insignificant, unimportant, slight, trivial Syn. เล็ก, เล็กน้อย Ops. ใหญ่, โต, ใหญ่โต
English-Thai: HOPE Dictionary
frothy(ฟรอธ'ธี) adj. เป็นฟอง,ไม่สำคัญ,ขี้ปะติ๋ว., See also: frothily adv. frothily adv.
futile(ฟิว'ไทลฺ) adj. ไร้ผล,ไม่มีประโยชน์,หาความจริงไม่ได้,ขี้ปะติ๋ว,ไม่สำคัญ,ไม่เอาจริงเอาจัง., See also: futileness n., Syn. useless,vain ###A. fruitful
negligible(เนก'ลิจะเบิล) adj. เล็กน้อย,ขี้ปะติ๋ว, See also: negligibility n. negibly adv., Syn. minor
trifling(ไทร'ฟลิง) adj.,n. (การ,ความ) ขี้ปะติ๋ว,ไม่สำคัญ,เล็กน้อย,กระจอก,มีค่าเล็กน้อย,เหลาะแหละ,เสียเวลา, See also: triflingly adv. triflingness n., Syn. insignificant,minor,meager
trifle(ไทร'เฟิล) n. เรื่องขี้ปะติ๋ว,เรื่องไม่สำคัญ,เรื่องจุกจิก,สิ่งปลีกย่อย,ข้อที่ไม่สำคัญ. vi. ล้อ,ล้อเล่น,หยอกล้อ,เสียเวลา, See also: trifler n., Syn. fool with,play,triviality,toy
English-Thai: Nontri Dictionary
futile(adj) เปล่าประโยชน์,ไม่ได้ผล,ไม่สำคัญ,ขี้ปะติ๋ว
insubstantial(adj) ไร้สาระ,ขี้ปะติ๋ว,เล็กน้อย
negligible(adj) เล็กน้อย,ขี้ปะติ๋ว,ไม่สำคัญ
paltry(adj) ไม่สำคัญ,ขี้ปะติ๋ว,ไม่เป็นสาระ,เหลวไหล,เล็กๆน้อยๆ
trifle(n) จำนวนเล็กน้อย,เรื่องขี้ปะติ๋ว
triviality(n) สิ่งเล็กน้อย,ความเป็นสามัญ,เรื่องขี้ปะติ๋ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Okay, Chambers, you little faggot. This is your last chance.โอเค แชมเบอร์ ไอ้ขี้ปะติ๋ว โอกาสสุดท้ายแล้วนะ
It's a little shy of what costs to buy the orphanage.มันเป็นเรื่องขี้ปะติ๋ว ที่จะซื้อโรงเลี้ยงเด็กกำพร้า
We can get out of a cat carrier. Not even hard to do.เราแหกคุกแมวได้อยู่แล้ว เรื่องขี้ปะติ๋ว
Winning and losing... are such small things.ชนะหรือแพ้... มันก็เป็นแค่เรื่องขี้ปะติ๋วนะ
And you keep throwing up all of these roadblocksและนายเอาแต่โยนมันทิ้งเพราะเรื่องขี้ปะติ๋ว
She has one single iota of tenuous power.ทุเรศเอ้ย มีอำนาจอยู่ในมือแค่ขี้ปะติ๊ว
Take it from the reigning odd duck on the Lane, nobody cares about all that silly stuff.เท่าที่เห็นโดยทั่วไปนะ ไม่มีใครสนเรื่องขี้ปะติ๋วหรอก
Geez, you give this measly thing to your little sister.แล้วน้องสาวล่ะ พี่จะให้ของขี้ปะติ๋วนี่เหรอ
I'd say his unit is the least of his problems.ชั้นอยากจะบอกว่าไอนั่นของเขามันเป็นปัญหาแค่ขี้ปะติ๋วเอง
Well, then the rest is futile.เอาล่ะ ที่เหลือก็ขี้ปะติ๋วละ
He never liked teaching worth a damn. Nobody talked about the good stuff.งานสอนขี้ปะติ๋วนั่นเขาก็ไม่เคยชอบ ไม่มีใครพูดถึงเรื่องดี ๆ บ้างเลย
You know what, I'm gonna go work on my preparation and my measly grant.คุณรู้อะไรไหม ผมจะกลับไปทำงาน นำเสนอของผมต่อ กับทุนวิจัยขี้ปะติ๋วของผม
Silly little earthling.เจ้ามนุษย์โลกขี้ปะติ๋ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขี้ปะติ๋ว
Back to top