ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขาดเหตุผล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขาดเหตุผล*, -ขาดเหตุผล-

ขาดเหตุผล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขาดเหตุผล (v.) have no reason See also: be unreasonable Syn. ไร้เหตุผล
ขาดเหตุผล (adv.) without reason See also: unreasonably Syn. ไร้เหตุผล
English-Thai: HOPE Dictionary
unreason(อันรี'เซิน) n. ความไร้เหตุผล,ความบ้า,ความขาดสติ,ความเขลา,ความยุ่งเหยิง vt. ทำให้ขาดเหตุผล,ทำให้ขาดสติ., Syn. madness
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
blind (adj.) (ความเชื่อ, การกระทำ) ที่ขาดเหตุผล Syn. unreasoning, irrational
unreason (n.) การขาดเหตุผล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Broke their hearts, then broke their bank accounts, didn't she?ฉันรู้ และชื่นชมคุณ คดีนี้กำลังจะพัง แต่คุณก็ยังขาดเหตุผล
You're not being realistic.ฟังตัวเองพูดซิ คุณกำลังขาดเหตุผล
Hopefully irrational ones.หวังว่าคงจะขาดเหตุผลไตร่ตรอง
You're as blind as you are crippled.นายมันไอ้ง่อยขาดเหตุผล
If Amelia is involved, he could become irrational -- self-destructive even.ถ้าอะมีเลีย เข้ามาเกี่ยวข้อง เขาจะขาดเหตุผล หรืออาจทำลายตัวเอง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขาดเหตุผล
Back to top