ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขับเคลื่อนด้วย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขับเคลื่อนด้วย*, -ขับเคลื่อนด้วย-

ขับเคลื่อนด้วย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขับเคลื่อนด้วย (v.) be powered by See also: be driven by
English-Thai: HOPE Dictionary
locomobile(โลคะโม'บิล) n. รถที่ขับเคลื่อนด้วยกลไกของมันเอง,รถเครื่องอัตโนมัติ. adj. ซึ่งขับเคลื่อนด้วยกลไกหรืออำนาจของมันเอง
locomotive(โลคะโม'ทิฟว) n. หัวรถจักร,หัวรถไฟ,การส่งเสียงเชียร์หมู่จากจังหวะช้าที่ค่อย ๆ เร็วขึ้น adj. ซึ่งขับเคลื่อนด้วยกลไก หรืออำนาจของมันเอง,เกี่ยวกับหัวรถจักร., See also: locomotivity n. ดูlocomotive
motorbus(โม'เทอะบัส) n. รถโดยสารประจำทางที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์., Syn. motorcoach
powered(เพา'เออร์ด) adj. ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์,มีเครื่องยนต์ติดตั้ง,มีพลัง,มีแรง
rocket(รอค'คิท) n. จรวด,ขีปนาวุธ,พลุ,คำด่า,คำตำหนิ -v. ขับเคลื่อนด้วยจรวด, (นก) บินขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อตกใจ, Syn. severe reprimand
steam enginen. เครื่องยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังไอน้ำ., See also: steam-engine adj.
steamboat(สทีม'โบท) n. เรือกลไฟ,เรือยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังไอน้ำ
steamer(สที'เมอะ) n. สิ่งที่ขับเคลื่อนด้วยพลังไอน้ำ,หม้อไอน้ำ,เรือกลไฟ,ผู้โกรธเคือง vi. เคลื่อนที่ด้วยเรือกลไฟ
steamroller(สทีม'โรเลอะ) n. รถบดถนนที่ขับเคลื่อนด้วยพลังไอน้ำ,พาหนะกลิ้งที่ขับเคลื่อนด้วยพลังไอน้ำ. adj. เกี่ยวกับรถบดถนน,ด้วยวิธีการบีบคั้นที่รุนแรง., Syn. steam-roller
steamship(สทีม'ชิพ) n. เรือยนต์ขนาดใหญ่ (โดยเฉพาะที่ขับเคลื่อนด้วยพลังไอน้ำ)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
rocketจรวด, อุปกรณ์ที่ใช้กับยานอวกาศเพื่อเพิ่มพลังผลักดัน  อุปกรณ์นี้เคลื่อนที่ได้โดยอาศัยหลักการขับเคลื่อนด้วยแรงซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
jet engine (n.) เครื่องยนต์ชนิดหนึ่งที่ขับเคลื่อนด้วยแรงดันของก๊าซ
jet propulsion (n.) การขับเคลื่อนด้วยแรงดันของก๊าซ
rocket (n.) ขีปนาวุธหรือยานอวกาศที่ขับเคลื่อนด้วยจรวด Syn. missile
steam engine (n.) เครื่องยนต์ขับเคลื่อนด้วยไอน้ำ
steamboat (n.) เรือยนต์ขับเคลื่อนด้วยไอน้ำ
steamer (n.) สิ่งที่ขับเคลื่อนด้วยไอน้ำ
steamroller (n.) รถบดถนนที่ขับเคลื่อนด้วยพลังไอน้ำ See also: พาหนะกลิ้งที่ขับเคลื่อนด้วยพลังไอน้ำ
steamship (n.) เรือยนต์ใหญ่ขับเคลื่อนด้วยไอน้ำ
turbojet (n.) เครื่องบินที่ขับเคลื่อนด้วยระบบเทอร์โบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Driven by ideology and fear... with no love of what's beautiful in the world.ขับเคลื่อนด้วยอุดมการณ์และความหวาดกลัว ... ด้วยความรักในสิ่งที่ไม่เป็น สวยที่สุดในโลก.
The black hole, Bob, and Alice are back, but this time, Alice has an airplane powered by a string-theory propeller.ขับเคลื่อนด้วยใบพัดสตริงทฤษฎี สำหรับอลิซไม่ได้เปลี่ยนแปลงมาก เธอนั่งในห้องนักบิน
All vehicles must be powered by horses.พาหนะจะต้องขับเคลื่อนด้วยม้า
Why don't you invent a water-powered car, you know?ทำไมนายไม่คิดประดิษฐ์รถ ที่ขับเคลื่อนด้วยไอน้ำ
You have the traditional all-electric car, like a Nissan Leaf and a G-Wiz, now that's just batteries and you have to charge them up at night, yeah?เรามีรถขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้า เหมือนนิสสัน ลีฟ และจี-วิซ ที่มีแบตเตอรี่และคุณสามารถ ชาร์จได้ตอนกลางคืน/ใช่
We lived in an electric world.เราอยู่บนโลกที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
Mark 42 autonomous prehensile propulsion suit testเริ่มการทดสอบ มาร์ค 42 ชุดเกราะอิสระขับเคลื่อนด้วยไอพ่น
Will Graham is driven by vanity and his own whims.วิลล์ แกรห์มขับเคลื่อนด้วยความโอหัง และเสียงร้องในหัวเขา
They're all alike in one respect... they're profit-driven, and therefore, focused on short-term gain.พวกเขากำลังทั้งหมดเหมือน กันในหนึ่งเคารพ พวกเขากำลังแสวงหาผล กำไรที่ขับเคลื่อนด้วย และดังนั้นจึงมุ่งเน้นไป ที่ผลกําไรในระยะสั้น
And by help, you mean money and counsel, not a suit powered by...ความช่วยเหลือ คุณหมายถึงเงินและคำปรึกษา ? ไม่เหมาะกับการขับเคลื่อนด้วย ...
We got a tank. 750 horsepower 6.6 liter V8 Duramax engineมีรถถังด้วย กำลัง 750 แรงม้า ขับเคลื่อนด้วยเครื่อง V8 ดูราแม็กซ์ ขนาด 6.6 ลิตร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขับเคลื่อนด้วย
Back to top