ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขอบข่าย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขอบข่าย*, -ขอบข่าย-

ขอบข่าย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขอบข่าย (n.) framework See also: scope, range, extend, sphere, domain, limit Syn. ขอบเขต
English-Thai: HOPE Dictionary
cadre(คา'ดระ,แคด'รี) n. ฝ่ายบริหาร,นายทหารฝ่ายเสนาธิการ,โครงงาน,ขอบข่ายของงาน
cognizancen. การรับรู้,การยอมรับ,การสังเกต,คำสั่งศาล,อำนาจการพิจารณาคดี,อำนาจศาล,วงความรู้,ขอบข่ายของการสังเกต, Syn. cognisance
sight(ไซทฺ) n. สายตา,การเห็น,กำลังสายตา,ความสามารถในการเห็น,ภาพ,ทิวทัศน์,ขอบข่ายในการเห็น,การพิจารณา,การสังเกต,สิ่งที่เห็น,สิ่งที่เห็นแล้วทำให้สะดุ้งตกใจหรือเศร้าสลด,จำนวนมาก,ปริมาณมาก,vt. เห็น,มองเห็น,สังเกต,ทอด สายตา,ปรับภาพ,เล็ง. vi. ส่อง,เล็ง,เล็งวัด
television(เทล'ละวิชเชิิน) n. โทรทัศน์,การถ่ายโทรทัศน์,ขอบข่ายการถ่ายทอดโทรทัศน์,เครื่องโทรทัศน์., See also: televisional adj. televisionary adj.
territory(เท'ริทอ'รี) n. อาณาเขต,ดินแดน,เขต,ดินแดนในแผนที่,ดินแดนในอาณัติ,แนวการปฎิบัติ,แนวความคิด,ขอบข่าย,อาณาจักร
English-Thai: Nontri Dictionary
bound(n) ขอบเขต,บริเวณ,เขตแดน,อาณาเขต,ขอบข่าย
bourn(n) ลำธารเล็กๆ,ขอบข่ายงาน,วัตถุประสงค์,จุดหมาย,เป้าหมาย
bourne(n) ลำธารเล็กๆ,ขอบข่ายงาน,วัตถุประสงค์,จุดหมาย,เป้าหมาย
territory(n) ดินแดน,ขอบข่าย,อาณาเขต,แนวความคิด,แนวทางปฎิบัติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
scopeขอบข่าย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
photosphere (n.) ขอบข่ายของแสงหรือรังสี
framework (n.) ขอบข่ายงาน See also: โครงร่างงาน
prince (n.) คนเก่งที่สุดในขอบข่ายงานหรือกิจกรรมที่ทำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Certain territories are blocked to our customers, usually for security reasons, so if your phone is in any one of these areas,ขอบข่ายการใช้งานได้ถูกปิดกั้นเนื่องจาก เหตุผลด้านความปลอดภัยค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าโทรศัพท์ของคุณ อยู่กับใครในบริเวณนี้แล้วล่ะก็
Are you here with your kids?เรากําลังมุ่งเป้าไปขอบข่ายเดียวกัน
How are we to decide what falls within the range of ethical behaviour and what...เราจะตัดสินยังไงว่าอะไรที่อยู่ในขอบข่ายของจริยธรรม และอะไร...
My concern centers around an apparent force-ความรู้สึกกังวลของผมอยู่ตรงที่ ขอบข่ายของพลัง--
Level five disposophobic might also be an agoraphobic, which would limit his relationships in the outside world.อาการหวาดกลัวจะโดนถูกจำกัด ที่ระัดับ 5 มักมีอาการหมกหมุ่น อยู่กับตัวคนเดียว มีขอบข่ายสัมพันธ์ กับคนอื่นน้อยมากๆ โลกภายนอกนั่นแหละ
Expanding our portfolio, are we?ขยายขอบข่ายงาน ของเราแล้วเหรอ?
Yeah, I've been trying to find my phone for the last three days, and now I'm getting a recorded message-- something about an invalid territory.ครับ คือผมพยายามจะตามหาโทรศัพท์ของผม มาสามวันแล้วตอนนี้ ผมได้ข้อความ เกี่ยวกับขอบข่ายที่ไม่สามารถ ใช้งานได้อะไรซักอย่าง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขอบข่าย
Back to top