ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขวางๆ รีๆ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขวางๆ รีๆ*, -ขวางๆ รีๆ-

ขวางๆ รีๆ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขวางๆ รีๆ (v.) obstructive See also: being in the way, to be hesitant, reluctant Syn. รีๆ ขวางๆ, เกะกะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขวางๆ รีๆ
Back to top