ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ก้ำกึ่ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ก้ำกึ่ง*, -ก้ำกึ่ง-

ก้ำกึ่ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ก้ำกึ่ง (adj.) well-matched See also: well-balanced, evenly matched
ก้ำกึ่ง (v.) be well-matched See also: be equal in strength, be well-balanced, be evenly matched
English-Thai: HOPE Dictionary
borderlandn. พรมแดน,ภาวะที่ไม่แน่นอน,เขตแดนที่คลุมเครือ,ความก้ำกึ่ง, Syn. border
borderlineadj. ตามพรมแดนตามชายแดน,ก้ำกึ่ง, Syn. indeterminate
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Border Lineก้ำกึ่ง [การแพทย์]
Borderlineก้ำกึ่ง,อยู่ระหว่างกลาง,ระดับคาบเส้น,คาบเส้น,พวกก้ำกึ่ง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
twilight zone (n.) สภาวะก้ำกึ่ง See also: เขตสลัวๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Borderline supernatural.ก้ำกึ่งกับสิ่งที่เหนือธรรมชาติ
He's a borderline addictive personality who happens to like alcohol a lot.เขาไม่ได้ดื่มนะ เขาก็แค่เป็นคนที่อยู่ก้ำกึ่ง...
I want to do it standing up and sitting down, and half-up and half-down, and the wiggly one, and the Bear Attack, and the claws in the head, and the one the figure skaters do, and the What's For Lunch,ฉันอยากทำมัน ทั้งท่ายืน ท่านั่ง ท่าก้ำกึ่ง หัวท้าย ท่าประหลาดๆ ท่าหมีจู่โจม
Would you want to know if your boyfriend had this revolting secret that borderline ruined his life on a daily basis, or would you rather remain blissful... but never have the chance to completely understand him?ว่าแฟนเธอมีความลับที่น่ารังเกียจ ที่ก้ำกึ่งในการทำลายชีวิตตัวเองทุกๆ วัน หรือเธออยากจะมีความสุขต่อไป
The great battle nears, the fate of Camelot rests in the balance.ศึกใหญ่ใกล้เข้ามา โชคชะตาของคาเมล็อตอยู่ระหว่างก้ำกึ่ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ก้ำกึ่ง
Back to top