ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ก้อนเมฆ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ก้อนเมฆ*, -ก้อนเมฆ-

ก้อนเมฆ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ก้อนเมฆ (n.) cloud Syn. ปุยเมฆ, เมฆา, เมฆี
ก้อนเมฆ (n.) cloud Syn. เมฆ
English-Thai: HOPE Dictionary
cloudy(เคลา'ดี) adj. เต็มไปด้วยก้อนเมฆ,เกี่ยวกับเมฆ,มืดมัว,ไม่ใส,ไม่ชัด,เลือนลาง,ขุ่น,เศร้าซึม., See also: cloudily adv. ดูcloudy cloudiness n. ดูcloudy, Syn. gray,overcast
nebula(เนบ'บิวละ) n. กลุ่มแก๊สหรือฝุ่นที่คล้ายก้อนเมฆ,กาแล็กซีนอก,โรคกระจกมัว., See also: nebular adj. pl. nebulae,nebulas
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Precipitation น้ำฟ้าหรือหยาดน้ำฟ้า น้ำในลักษณะของเหลว หรือของแข็งรูปผลึก หรือของแข็งอสัณฐาน (amorphous) ซึ่งเกิดจากก้อนเมฆบนท้องฟ้าแล้วตกลงมายังพื้นโลก เช่น ฝน หิมะ ลูกเห็บ ฯลฯ หรือน้ำที่ตกจากฟ้าลงสู่ดินไม่ว่าจะมีภาวะ เป็นน้ำหรือน้ำแข็ง เช่น ฝนละออง ฝนธรรมดา หิมะ และลูกเห็บ ลักษณะของหยาดน้ำฟ้าดังกล่าวแล้วแตกต่างไปจากเมฆ หมอก น้ำค้างแข็ง และไอน้ำ หรือน้ำแข็งในรูปอื่นๆ ตรงที่หยาดน้ำฟ้าจะต้องตกจากบรรยากาศถึงพื้นดิน การวัดปริมาณของหยาดน้ำฟ้าใช้เครื่องมือแบบเดียวกันกับการวัดฝน ถ้าหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมาในเครื่องวัดนั้นมีลักษณะเป็นน้ำแข็ง ต้องทำให้ละลายตัวเป็นน้ำเสียก่อนแล้วจึงวัดปริมาณของน้ำนั้นออกมาด้วยการ เทียบเป็นความสูง คือเป็นเซนติเมตร หรือเป็นนิ้วเช่นเดียวกับการวัดฝน (พจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2516) [สิ่งแวดล้อม]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Had his head in the clouds instead of looking where he was going!- และแม่ของแก ในหัวของเขามีก้อนเมฆเข้ามาแทนที่ ในการหาว่าเขาจะไปที่ไหน!
There are colors in the clouds.มันมีสีมากมายในก้อนเมฆ
As if the moon went into the clouds. As if, like, or as.เมื่อพระจันทร์ถูกบดบังโดยก้อนเมฆ
Saying that the clouds were beneath him when he reached the peak!ไหน บอกว่า เมื่อขึ้นถึงยอดเขาแล้วจะมองก้อนเมฆลอยอยู่ข้างใต้ไง!
I-I couldn't do anything.แต่ฉันทำอะไรไม่ได้เลย ฉันแค่ลอยตัวอยู่ในก้อนเมฆ
Goodbye, clouds of Grey Hello, skies of blue# ลาก่อนเมฆสีเทา สวัสดีท้องฟ้าสดใส
Just as beautiful as clouds which pass by the moon.สวยดั่งก้อนเมฆ ที่เคลื่อนผ่านพระจันทร์
How cruel, to be the cloud in your heart.โหดร้ายเหลือเกิน.. ที่ในท้ายที่สุด.. ผมกลับเป็นแค่เพียงก้อนเมฆ
I feel like I'm standing on a cloud.รู้สึกอย่างกับเรายืนอยู่บนก้อนเมฆเลย
People see patterns in tea leaves and clouds.คนทั่วไปยังเห็นภาพ รูปแบบแผนในใบชา ในก้อนเมฆอยู่เลย
Keep my eyes on the clouds?หลับตาแล้วคิดถึงก้อนเมฆ?
Marcus became the child's guardian, and Daddy started a plan of his very own.และไม่สามารถรับมือได้ แต่หลังก้อนเมฆยังมีแสงแดด เธอเสียชีวิตลง
Yeah, but they're honest. I'll be right here. Vaughn wants to show me a cloud that looks like a pumpkin.ใช่ แต่มันก็ออกมาจากใจ วอนน์อยากพาฉันไปดูก้อนเมฆ ที่มีรูปร่างเหมือนฟักทอง
Dear wind, dear cloud, please give me news of my fatherสายลมและก้อนเมฆอันเป็นที่รัก โปรดส่งข่าวพ่อให้ฉันได้รู้ที นายคิดว่าสายลมหรือก้อนเมฆ\ อยากจะส่งข่าวให้นายรู้งั้นเหรอ?
It feels like I'm fighting a big old fluffy cloud!ข้ารู้สึก เหมือนข้าสู้กับก้อนเมฆหนานุ่มขนาดยัก
Well, this cloud is about to bring the thunder!ดีก้อนเมฆนี่แหละ\ เพราะมันจะมาพร้อมกับสายฟ้าฟาด
Waltzing with the clouds, waving to the rain.อยู่กับก้อนเมฆ สู้กับสายฝน
Neal, you live in the clouds...นีล คุณใช้ชีวิตบนก้อนเมฆ
Triple-layer fudge cake, yo! TINA:เธอกินทิชชู่ได้นะ รสมันเหมือนก้อนเมฆ
'I'd always been drawn to the purity of the desert, its hot wind and wide, open spaces.'ฉันมักถูกดึงดูดด้วยภาพ ในใจของทะเลทรายอันบริสุทธิ์ ลมที่ร้อนระอุ กว้างสุดลูกตา ไร้ก้อนเมฆ
Living in a tower so high, it touches the clouds.อยู่บนหอคอยสูงจนยอดแตะก้อนเมฆ
I'm gonna tear your little cloud arms...ฉันจะหักแขนก้อนเมฆของแก
And refuses to come out from behind the clouds...และไม่ยอมเคลื่อนออกจากหลังก้อนเมฆ
See, each of us is like a wi-fi hot spot, and our brains give off an invisible field of energy.คือ... คนเราเหมือนจุดกระจายสัญญาณ สมองเราจะปล่อยสนามพลังที่มองไม่เห็น เห็นก้อนเมฆนี่มั๊ย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ก้อนเมฆ
Back to top