ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ก่อสร้าง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ก่อสร้าง*, -ก่อสร้าง-

ก่อสร้าง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ก่อสร้าง (v.) build See also: construct Syn. สร้าง Ops. ทำลาย, พัง
ก่อสร้างบ้าน (v.) build a house See also: construct a house
English-Thai: HOPE Dictionary
amphiprostyle(แอมฟิพ' โพรสไทล์) n. การก่อสร้างที่มีเสาหน้าและหลังแต่ด้านข้างไม่มี. -amphiprostylar adj.
architecture(อาร์คิเทค'เชอะ) n. สถาปัตยกรรม,วิชาการก่อสร้าง,รูปแบบการก่อสร้าง,สิ่งปลูก สร้าง,ผลงานทางสถาปัตยกรรม, โครงสร้าง.
archivolt(อาร์'คิโวลท) n. แถบลวดลายที่ประดับส่วนโค้งของสิ่งก่อสร้าง
arcuation(อาร์คิวเอ'เชิน) n. ภาวะงอกหรือโค้ง, การใช้ส่วนโค้งงอในการก่อสร้าง, ระบบของส่วนโค้งงอ
ashlar(แอช'ลาร์) nใ หินก่อสร้างรูปสี่เหลี่ยมสำหรับวางซ้อนกัน., Syn. ashler
balk(บอล์ค) vi.,vt. หยุด,ชะงัก,ขัดขวาง,คัดค้าน n. การหยุดยั้ง,ความพ่ายแพ้,ความผิดหวัง,ที่ดินที่ไม่ได้ไถ,ไม้ขนาดใหญ่สำหรับก่อสร้าง, See also: balker n. ดูbalk, Syn. frustrate
brickwork(บริค'เวิร์ค) n. สิ่งก่อสร้างที่ทำด้วยอิฐ
build(บิลดฺ) {built,built,building,builds} v. สร้าง,ก่อสร้าง,ก่อ,ปลูก,สถาปนา,สร้างสรรค,เพิ่ม,ทำให้แข็งแรง n. การก่อสร้าง,ร่างที่ดี, Syn. erect ###A. demolish
building(บิล'ดิง) n. สิ่งก่อสร้าง,การก่อสร้างอาคาร,ตึก,สำนักงาน
construction(คันสทรัค'เชิน) n. การก่อสร้าง,สิ่งปลูกสร้าง,การผูกประโยคหรือคำ,คำหรือวลีที่ผูกขึ้น, Syn. formation ###A. destruciton
constructive(คันสทรัค'ทิฟว) adj. ซึ่งสร้างสรรค์,เกี่ยวกับการก่อสร้าง,เกี่ยวกับการตีความ,เกี่ยวกับการอนุมาน, See also: constructiveness n. ดูconstructive, Syn. affirmative
corbellingn. งานก่อสร้างคานปีกหรือคานรับ
crescent(เครส'เซินทฺ) n. เสี้ยวพระจันทร์,ดวงจันทร์ครึ่งซีก,สัญลักษณ์ของตุรกีหรืออิสลาม,รูปพระจันทร์ครึ่งซีก,ศาสนาอิสลาม,บ้าน ถนนหรือสิ่งก่อสร้างที่เป็นรูปครึ่งวงกลม adj. เป็นรูปพระจันทร์ครึ่งซีก,เพิ่มหรือสูงขึ้นเป็นลำดับ, See also: crescentic adj. ดูcresc
demolish(ดิมอล'ลิช) vt. รื้อ (สิ่งก่อสร้าง) ,ทำลาย,โค่น, See also: demolisher n. demolishment n., Syn. destroy,
erect(อีเรคทฺ') adj. ตั้งตรง,ตั้งชัน,ลุก,ชู vt. สร้าง,ก่อสร้าง,ยก,ชู,จัดตั้ง,ทำให้ตั้งตรง,ติดตั้ง., See also: erectable adj. ดูerect
erection(อีเรค'เชิน) n. การตั้งตรง,การลุก,การชู,การสร้าง,สิ่งก่อสร้าง
erective(อีเรค'ทิฟว) adv. ขึ้นตั้งชัน,ซึ่งตั้งขึ้น,เกี่ยวกับการก่อสร้าง
establishment(อีสแทบ'ลิ?เมินทฺ) n. การสร้าง,การสถาปนา,การก่อตั้ง,การตั้งมั่น,สิ่งก่อสร้าง,สถาบัน,บ้านเรือน,องค์การ,ที่ทำการ, Syn. foundation,firm
estate(อีสเทท') n. หลักทรัพย์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ติดดินผืนใหญ่,ที่ดิน,ทรัพย์สิน,ฐานันดร,กลุ่มการเมือง,กลุ่มสังคม, -Phr. (the fourth estate ฐานันดรที่4 (นักหนังสือพิมพ์)) -Phr. (the Three Estates ฐานันดรทั้ง 3 ในยุคศักดินายุโรปได้แก่พระ ขุนนางและสามัญชน)
farmsteadn. ฟาร์มพร้อมด้วยสิ่งก่อสร้างบนฟาร์ม
grillwork(กริล'เวิร์ค) n. สิ่งก่อสร้างที่เป็นโครง
hip(ฮิพ) n. ตะโพก, (ก่อสร้าง) อกไก่ interj. คำอุทานที่ใช้เชียร์ adj. รู้ทันเหตุการณ์,รอบรู้ adj. ซึ่งยาวถึงตะโพก,คลุมตะโพก vt. ทำให้ตะโพกบาดเจ็บ,ทำให้ตะโพกเคลื่อน
hipped(ฮิพทฺ) adj. ซึ่งมีตะโพก,อกไก่เอียงลาด, (ก่อสร้าง) ,สนใจมาก,ครอบงำ
homesteadn. บ้านพัก (รวมทั้งบ้านสิ่งก่อสร้างและที่ดิน) vt.,vt. ตั้งรกราก
infrastructure(อิน'ฟระสทรัคเชอะ) n. พื้นฐานของโครงสร้าง เช่น ถนนหนทาง สิ่งก่อสร้าง
masonry(เม'เซินรี) n. อาชีพก่ออิฐก่อตึก,ศิลปะการก่ออิฐก่อตึก,สิ่งก่อสร้างที่เกิดจากการก่ออิฐ,=Freemasonry (ดู)
master builderผู้รับเหมาก่อสร้าง,สถาปนิก
outwork(เอาทฺเวิร์ค') vt. ทำงานได้ดีกว่า,ทำงานได้เร็วกว่า,ทำให้เสร็จ,ทำงานสำเร็จ. n. (เอาทฺ'เวิร์ค) สิ่งก่อสร้างป้องกันข้าศึกรอบนอกที่ง่าย ๆ, See also: outworker n.
parterren. แปลงดอกไม้,พื้นที่ที่รวมทั้งพื้นที่ปลูกสิ่งก่อสร้างเอาไว้.
public worksn. สิ่งก่อสร้าง (ถนนหนทาง,เขื่อนที่ทำการไปรษณีย์และอื่น ๆ) ที่เป็นสาธารณูปโภค
rear(เรียร์) n. ข้างหลัง,ด้านหลัง,ส่วนหลัง,แนวหลัง,กองหลัง,ท้าย,ห้องส้วม,บั้นท้าย,ก้น vt. เลี้ยง,เลี้ยงดู,อบรมสั่งสอน,เพาะปลูก,ก่อสร้าง,ตั้ง,สร้าง,ทำให้ม้าชูเท้าหน้าขึ้น vi. (ม้า) ชูเท้าหน้าขึ้น,ชูศีรษะ,ชูขึ้น adj. หลัง,ท้าย -Phr. (bring up the rear ตามหลัง,อยู่ท้าย)
reconstruct(รีคันสทรัคทฺ') vt. สร้างใหม่,ก่อสร้างใหม่,ประกอบใหม่,ประกอบเรื่องจากข้อมูล,ฟื้นฟู, See also: reconstructible adj. reconstructor n., Syn. remodel
sapper(แซพ'เพอะ) n. ทหารช่าง (ขุดสนามเพลาะ,อุโมงค์,ฝังทุ่นระเบิดและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ) ,ผู้ขุดอุโมงค์,เครื่องขุดอุโมงค์
scaffold(สแคฟ'โฟลดฺ) n.,vt. (จัดให้มี) นั่งร้าน,วัสดุที่ใช้ทำนั่งร้านในการก่อสร้าง,ยกพื้นสำหรับแขวนคอนักโทษ,โครงยกพื้นสำหรับแขวนคอนักโทษ,ตะแลงแกง,โครงยกพื้น,โครงกระดูก., Syn. platform
setup(เซท'อัพ) n. การจัดการ,การตั้งขึ้น,การก่อขึ้น,สิ่งก่อสร้าง,บุคคลที่มีร่างกายแข็งแรง,การดำเนินงานที่ง่าย,สิ่งที่ทำให้เมา,การติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมืออะไหล่หรืออื่น ๆ สำหรับงานหนึ่งโดยเฉพาะ,โครงการ, Syn. plan,arrangement,scheme
siting(ซิท'ทิง) n. เส้นกำหนดแน่นอน,เส้นทาง,เส้นทางหลวง,การกำหนดสถานที่ก่อสร้าง
structural(สทรัค'เชอะเริล) adj. เกี่ยวกับโครงสร้างหรือการก่อสร้าง,มีความสำคัญ
structure(สทรัค'เชอะ) n. โครงสร้าง,โครง,โครงร่าง,องค์ประกอบ,ลักษณะ,วิธีการสร้าง,สิ่งก่อสร้าง,ส่วนประกอบที่หยาบกว่าของหิน,แบบแผน,โครงสร้างสังคม. vt. สร้าง,ประกอบ,จัดทำ,จัดตั้ง,ก่อสร้าง., Syn. construction
superintendent(ซูเพออินเทน'เดินทฺ) n. ผู้ควบคุม,ผู้จัดการ,ผู้อำนวยการ,ผู้ดูแล,ผู้คุมงานก่อสร้าง. adj. ควบคุม,จัดการ,ผู้อำนวยการ,ดูแล, Syn. supervise
supervision(ซูเพอะวิช'เชิน) n. การดูแล,การควบคุม,การควบคุมการก่อสร้าง,การตรวจตรา
English-Thai: Nontri Dictionary
builder(n) ผู้สร้าง,ผู้สถาปนา,ช่างก่อสร้าง
building(n) การสร้าง,สิ่งก่อสร้าง,ตึก,อาคาร,โรงเรือน
construct(vt) สร้าง,ตั้ง,ทำ,ก่อ,ก่อสร้าง,ผูกเรื่อง
construction(n) การสร้าง,การก่อ,การตั้ง,การทำ,สิ่งก่อสร้าง
constructive(adj) เกี่ยวกับการสร้าง,เกี่ยวกับการทำ,เกี่ยวกับการก่อสร้าง
erection(n) ความตั้งชัน,การตั้งตรง,การลุก,การสร้าง,สิ่งก่อสร้าง
establishment(n) การตั้ง,การสถาปนา,สิ่งก่อสร้าง,สถาบัน,องค์การ
mason(n) ช่างก่อสร้าง,ช่างก่ออิฐ
stonework(n) การก่อสร้างด้วยหิน
structure(n) โครงสร้าง,การสร้าง,อาคาร,สิ่งก่อสร้าง,องค์ประกอบ
uprear(vt) ยกขึ้น,ก่อสร้าง,ยกฐานะ,เลี้ยงดู,อุปถัมภ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
builder's risk๑. การประกันภัยผู้ต่อเรือ๒. การประกันภัยผู้รับเหมาก่อสร้าง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
injurious affectionการรบกวนสิทธิโดยการก่อสร้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
blueprint paperกระดาษพิมพ์เขียว, กระดาษที่ฉาบด้วยสารผสม ซึ่งมีส่วนประกอบของเฮกซาไซยาโนเฟอเรต (III) ไอออนและไอร์ออน (III) ไอออน เมื่อถูกแสงแดดไอร์ออน (III) ไอออนจะถูกรีดิวซ์โดย ซิเตรตไอออนได้เป็นสารสีน้ำเงิน ซึ่งจะทำให้ติดคงทนเมื่อล้างด้วยน้ำ ใช้ในการอัดสำเนาแบบแปลนก่อสร้าง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Buildingการก่อสร้าง [TU Subject Heading]
Collateralหลักประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้กู้ใช้ในการค้ำประกันเงินกู้ ตามปกติผู้ให้กู้มีสิทธิยึดหลักประกันเงินกู้หรือดำเนินการอื่นใดตามที่ระบุไว้ในสัญญากู้ยืม เมื่อผู้กู้ไม่สามารถชำระคืนเงินกู้ หลักประกันเงินกู้อาจแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. อสังหาริมทรัพย์ คือทรัพย์สินที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ เช่น ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น หลักประกันเงินกู้ประเภทนี้เป็นที่นิยมกันทั่วไปทั้งในการกู้ยืมจากสถาบันการเงินในระบบและนอกระบบ 2.สังหาริมทรัพย์ เป็นทรัพย์สินมีค่าต่าง ๆ ที่เคลื่อนย้ายได้ อาทิ เครื่องจักร สินค้า รถยนต์ ทองคำ เงินเดือน บัญชีเงินฝาก และหลักทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ
Constructionการก่อสร้าง [เศรษฐศาสตร์]
Containmentอาคารคลุมเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์, อาคารหรือสิ่งก่อสร้างชั้นนอกที่ออกแบบให้มีความแข็งแรงเป็นพิเศษเพื่อป้องกันเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์จากอุบัติภัยภายนอก และเพื่อไม่ให้สารกัมมันตรังสีแพร่กระจายออกสู่สิ่งแวดล้อมกรณีเกิดอุบัติเหตุภายในอาคารหรือสิ่งกักกั้นชำรุดหรือเสียหาย
PM-10 ฝุ่นขนาดเล็ก (มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน )ฝุ่นขนาดเล็ก (มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ) ที่แขวนลอยอยู่ในอากาศได้นาน เนื่องจากมีความเร็วในการตกตัวต่ำ โดยทั่วไปมีแหล่งกำเนิดออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ธรรมชาติ เช่น เขม่าควันจากไฟป่า กิจกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น การคมนาคมขนส่ง อุตสาหกรรม มีผลให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นเสื่อมลง ทำลายพื้นผิวของวัสดุและสิ่งก่อสร้าง หากเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจของมนุษย์จะก่อให้เกิดการระคายเคืองและทำลายเนื้อเยื่อบริเวณนั้น และจะสะสมจนประสิทธิภาพในการทำงานน้อยลง [สิ่งแวดล้อม]
Reactor containmentอาคารคลุมเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์, อาคารหรือสิ่งก่อสร้างชั้นนอกที่ออกแบบให้มีความแข็งแรงเป็นพิเศษเพื่อ ป้องกันเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์จากอุบัติภัยภายนอก และเพื่อไม่ให้สารกัมมันตรังสีแพร่กระจายออกสู่สิ่งแวดล้อมกรณีเกิด อุบัติเหตุภายในอาคารหรือสิ่งกักกั้นชำรุดหรือเสียหาย [นิวเคลียร์]
Refractory วัสดุทนไฟ วัสดุก่อสร้างที่ไม่เป็นเชื้อเพลิง [สิ่งแวดล้อม]
Road construction contractsสัญญาการก่อสร้างทาง [TU Subject Heading]
Sandwich constructionการก่อสร้างด้วยแผ่นวัสดุประกบ [TU Subject Heading]
Surcharge ขยะเผื่อทรุด, วัสดุทับหลุม 1) ขยะเผื่อทรุด : การใส่ขยะในหลุมฝังกลบเหนือระดับดินเดิม สำหรับเผื่อให้ขยะทรุดตัวหลังการย่อยสลาย 2) วัสดุทับหลุม : เช่น เศษวัสดุก่อสร้าง ซึ่งนำมากองไว้สำหรับ กดผิวบนของหลุมขยะ เพื่อให้ทรุดตัวเร็วขึ้น [สิ่งแวดล้อม]
Town House ตึกแถว อาคารที่ก่อสร้างติดต่อกันเป็นแถวยาวตั้งแต่ สองคูหาขึ้นไป มีผนังร่วมแบ่งอาคารเป็นคูหาและประกอบด้วยวัสดุทนไฟเป็นส่วนใหญ่ [สิ่งแวดล้อม]
Underground constructionการก่อสร้างใต้ดิน [TU Subject Heading]
Unused Land ที่ว่าง พื้นที่อันปราศจากหลังคาหรือสิ่งปลูกสร้างปก คลุม เช่น บ่อน้ำ สระว่ายน้ำ หรือที่จอดรถ และให้หมายความรวมถึง พื้นที่ของสิ่งก่อสร้างหรืออาคารที่สูงระดับพื้นดินไม่เกิน 1.20 เมตร และไม่มีหลังคาหรือสิ่ง ก่อสร้างปกคลุมเหนือระดับนั้น [สิ่งแวดล้อม]
Zoning โบราณสถาน อสังหาริมทรัพย์ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่ง การก่อสร้าง หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพย์นั้น เป็นประโยชน์ในทางศิลป ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี ทั้งนี้ ให้รวมถึงสถานที่ที่เป็นแหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์ และอุทยานประวัติศาสตร์ด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
lay down (phrv.) ก่อสร้าง See also: สร้าง, เริ่มสร้าง
bijou (adj.) เล็กแต่ตกแต่งดีจนดึงดูดใจ (ใช้กับสถานที่ก่อสร้าง)
buildable (adj.) ที่สามารถก่อสร้างได้
builder (n.) ช่างก่อสร้าง See also: คนก่อสร้าง Syn. erector
building (n.) ธุรกิจก่อสร้าง
building (n.) การก่อสร้าง
built-up (adj.) ซึ่งเต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้าง
buttress up (phrv.) สร้างให้แข็งแรง (อาคารหรือสิ่งก่อสร้าง)
CAD (abbr.) การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อออกแบบสิ่งต่างๆ เช่น สิ่งก่อสร้าง (คำย่อของ computer-aided design)
cantilever (n.) ไม้หรือเหล็กที่ยื่นจากกำแพงเพื่อรองรับน้ำหนักของสิ่งก่อสร้าง เช่น สะพาน
construction (n.) การก่อสร้าง See also: การปลูกสร้าง Syn. building
daub (n.) โคลนหรือดินเหนียวและกิ่งไม้ที่ใช้ก่อผนัง (ทางก่อสร้าง)
edifice (n.) สิ่งก่อสร้างทำด้วยหินหรืออิฐ Syn. stucco
epigraph (n.) ตัวหนังสือที่แกะสลักไว้บนรูปปั้นอนุเสาวรีย์หรือสิ่งก่อสร้าง Syn. inscription
fall down (phrv.) (อาคารหรือสิ่งก่อสร้าง) อยู่ในสภาพเสื่อมโทรม
fieldstone (n.) หินธรรมชาติซึ่งนำมาใช้ก่อสร้าง Syn. boulder, rock
foundation (n.) รากฐาน (ของสิ่งก่อสร้าง) Syn. base, basement
go in (phrv.) เข้าไป (ข้างในของสิ่งก่อสร้าง, สถานที่ ฯลฯ) Syn. tale in
hoarding (n.) รั้วไม้ที่กั้นรอบตึกเป็นการชั่วคราวเมื่อมีการก่อสร้างหรือซ่อมแซมตึก
homestead (n.) บ้านไร่ (รวมทั้งสิ่งก่อสร้างต่างๆ และที่ดิน)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Regarding the plant construction contract with Haeshin Construction, please prepare a profile of the person in charge at General Sparking in the US.เกี่ยวกับสัญญาก่อสร้างโรงงาน กับ Haeshin ก่อสร้าง โปรดเตรียมประวัติของคนที่อยู่ในข้อมูล ตอนที่ผมเคยพูดถึงในอเมริกา
Property, construction, chemicals.ที่ดิน ก่อสร้าง เคมีภัณฑ์
He's heading for the Olympic construction site!เขามุ่งหน้าไปยัง สถานที่ก่อสร้างโอลิมปิค!
That's about2 km south of the Olympics construction site in the old city.ประมาณ 2 กิโลเมตรทางทิศใต้ของ ที่ตั้งการก่อสร้างโอลิมปิกในเมืองเก่า
My pen creates stories of a world that might have been- a world of my imagining.ปากกาก่อสร้างเป็นเรื่องราว ของโลก ว่ามันคงจะเป็นแบบใด โลกในจินตนาการของดิฉัน
You recently returned from a trip to Gotan, in Northern Africa and you just took a nasty spill because of some shoddy masonry work.เพิ่งกลับมาจากการเดินทางในโกทัน อาฟริกาเหนือ... ...แล้วก็เพิ่งสะดุดล้ม เพราะเดินผ่าน... ...กองวัสดุก่อสร้าง
The remnants of plaster on your shoe pointed to a careless mason.เศษปูนปลาสเตอร์บนรองเท้า แสดงว่ามาจากเขตก่อสร้าง
Every time they detect a new civilization they fax construction plans from space.ทุกครั้งที่ตรวจพบอารยธรรมใหม่ พวกเขาแฟกซ์แผนการ ก่อสร้างจากอวกาศ
They will actively participate on-site, during the construction process.พวกเขาจะมีส่วนร่วมอย่าง แข็งขันในสถานที่ ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง
There's nothin' wrong. That's somebody's home I'm buildin'.ไม่เห็นเกี่ยวกับคนงานก่อสร้างสักหน่อย
And you will have to come here every day to build it, every single day.และคุณจะต้องมาที่นี่ทุกวัน เพื่อก่อสร้าง ทุกวันเลย
He works with me over at the site. Construction work.เขาทำงานที่เดียวกับฉัน / งานก่อสร้างหนะ
You have very delicate hands for a construction worker. I'm not a construction worker.คุณมีมือที่บอบบาง / เกินกว่าจะทำงานก่อสร้างนะ
Very pale hands.ผมไม่ใช่คนงานก่อสร้าง
I'm, uh, sorry you couldn't make it to our little groundbreaking the other day.ผมเสียใจที่คุณไปเปิด พิธีก่อสร้างไม่ได้
Why a construction site?นี่ มาที่ก่อสร้างทำไม?
Fool, who the hell lives on a construction site?บ้าเหรอ... ใครกันจะมาอาศัยอยู่ที่เขตก่อสร้างกันล่ะ?
You're an architect not a construction worker.นายเป็นสถาปนิกนะ ไม่ใช่คนงานก่อสร้าง
No, I'm here for the construction.- เปล่าค่ะ ฉันแค่มาคุมงานก่อสร้างน่ะค่ะ - ว่าแต่...
He had a construction job in Poughkeepsie.พ่อติดงานก่อสร้างที่พิกคีพซี่.
The system is based on the rules of a building.ระบบนี้ตั้งอยู่บนกฏของสิ่งก่อสร้าง
Anyway, construction was done long ago, so you should ask them to clean up the scrapsยังไงการก่อสร้างก็มีมานานแล้ว คุณก็น่าจะให้พวกเขาเก็บกวาดซะบ้าง
Dad, it's the head of the construction companyพ่อ นี่หัวหน้าบริษัทก่อสร้าง
And they've already started surveying to... to start construction.- พวกนั้นเริ่มสำรวจเพื่อก่อสร้างแล้ว - แมรี่เจน เรารักษาทุ่งไว้
You've got construction orders, phone lines, water and sewage - it's all here.มี ใบอนุม้ติ การก่อสร้าง, โครงข่ายสายโทรศัพท์, ท่อน้า และท่อระบายน้ำ - ทั้งหมดอยู่ที่นี่.
A building this sophisticated requires an energy source.สิ่งก่อสร้างสมัยใหม่อย่างนี้ ต้องการแหล่งพลังงาน
It's like I'm on a conveyor belt.เขาทำเหมือนว่าฉันน่ะเป็นพวกก่อสร้างน่ะ
Carrying bricks and sand...เขาไปเป็นช่างก่อสร้าง
He worked his ass off at a construction siteเขาทำงานตลอด ต้องก่อสร้าง
I'm at the spring hills development at the construction site.ผมอยู่ที่พัฒนาที่ดินสปริงฮิลล์ ตรงสถานที่ก่อสร้าง
Currently CEO of his own construction firm.ปัจจุบัน ประธานบริหารกิจการก่อสร้าง
The third floor of the science building is under construction.ชั้นสามของตึกวิทย์/Nกำลังก่อสร้างอยู่
They won't provide anywhere near the sheer strength the completed structure will need.ที่สิ่งก่อสร้างสมควรจะได้รับ
It doesn't hurt to have a one-man construction team as a son.แล้วยังมีทีมก่อสร้างโชว์เดี่ยวแบบลูกชายเราอีก
It's just a construction site.-มันเป็นแค่สถานที่ก่อสร้างเท่านั้น
Take a look, and see what kind of cash is on hand in the liquid-assets department.เพื่อดูและสำรวจว่ามีเงินแบบไหนอยู่ ในสิ่งก่อสร้างนี้
Through its design and sturdy construction, you'll have plenty of air for eons to come.ผ่านการออกแบบ และการก่อสร้างแข็งแรงของมัน คุณจะมีความอุดมสมบูรณ์ของอากาศ สำหรับมหายุคที่จะมา
Ah, it's construction equipment.อา, ชิ้นส่วนการก่อสร้างรึเปล่า
It'll be even nicer when they finish the construction.มันจะดูดีกว่านี้หากพวกเขาก่อสร้างเสร็จ
Oh, 30 grand a year doing construction.หรอ, งานก่อสร้าง ปีละ3หมื่นเนี้ยนะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ก่อสร้าง
Back to top