ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กุญชร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กุญชร*, -กุญชร-

กุญชร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กุญชร (n.) elephant Syn. ไอยรา, พลาย, พัง, หัสดิน, หัตถี, คชา, คช, คชสาร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กุญชร
Back to top