ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กีดเกะกะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กีดเกะกะ*, -กีดเกะกะ-

กีดเกะกะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กีดเกะกะ (v.) obstruct See also: block, impede, hinder Syn. ขวางๆ รีๆ, เก้งก้าง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กีดเกะกะ
Back to top