ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กินเศษกินเลย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กินเศษกินเลย*, -กินเศษกินเลย-

กินเศษกินเลย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กินเศษกินเลย (v.) embezzle See also: misappropriate, misapply Syn. ยักยอก, หาเศษหาเลย
กินเศษกินเลย (v.) molest See also: harass, trouble, tease, annoy Syn. หาเศษหาเลย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กินเศษกินเลย
Back to top