ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กำหนดราคา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กำหนดราคา*, -กำหนดราคา-

กำหนดราคา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กำหนดราคา (v.) fix the price
กำหนดราคา (v.) appraise See also: assess, estimate Syn. คาดค่า, กำหนดค่า, ประมาณราคา
กำหนดราคา (v.) fix a price
English-Thai: HOPE Dictionary
assize(อะไซซ') n. สภานิติบัญญัติ,ศาลอังกฤษที่พิจารณาความโดยข้าหลวงพิเศษ,คำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลชนิดนี้,การไตร่สวน,การนั่งพิจารณาคดี,มาตราการกำหนดราคาสินค้า
price(ไพรซฺ) n. ราคา,เงินรางวัล,รางวัล,ค่า,คุณค่า,มูลค่า,สิ่งที่แลกมา,ค่าตอบแทน. -Phr. (at any price) ไม่ว่าจะเสียเท่าไรก็ตาม -Phr. (beyond (without) price ซึ่งคำนวณค่าไม่ได้) vt. กำหนดราคา,ตั้งราคา,สอบถามราคา, See also: priceable adj. pricer n.
priced(ไพรซฺทฺ) adj. กำหนดราคาไว้,ตั้งราคาไว้
valuer(แวล'ลิวเออะ) n. ผู้ประเมินค่า,ผู้ประ-มาณค่า,ผู้ตีราคา,ผู้กำหนดราคา, Syn. appraiser
English-Thai: Nontri Dictionary
assess(vt) เก็บเงิน,กำหนดราคา,ตีราคา,ประเมินราคา
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cartelการรวมหัวหมายถึง การทำความตกลงร่วมมือกันของกลุ่มอุตสาหกรรมหรือกลุ่มการค้า เพื่อผูกขาดหรือสามารถควบคุมการดำเนินการใดๆ ในธุรกิจสาขานั้น โดยปรกติการตกลงกันในลักษณะการรวมหัว มักเป็นไปเพื่อการควบคุมผลผลิตเพื่อที่จะยกระดับราคาและผลกำไรของกิจการ สินค้าของกลุ่มที่จะรวมกันจะต้องเป็นสินค้าที่มีลักษณะเหมือนกัน และมีผู้ขายสินค้าจำนวนน้อยราย เช่น ประเทศกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันรวมหัวกัน เพื่อกำหนดราคาและควบคุมปริมาณผลผลิต [ปิโตรเลี่ยม]
OPEC Basket Priceราคาเฉลี่ยน้ำมันดิบจาก 7 แหล่ง, ราคาเฉลี่ยน้ำมันดิบจาก 7 แหล่ง ได้แก่ 1) Saharan Blend ของอัลจีเรีย 2) Minas ของอินโดนีเซีย 3) Bonny Light ของไนจีเรีย 4) Arabian Light ของซาอุดิอาระเบีย 5) Dubai ของสหรัฐอาหรับเอมิเรส 6) Venezuela's Tia Juana Light ของเวเนซูเอลา 7) Isthmys ของเม็กซิโก เป็นตัวกำหนดราคา1. Algeria's Saharah Blend
Predatory pricingการกำหนดราคาเพื่อขจัดคู่แข่งขัน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
price (vt.) กำหนดราคา See also: ตั้งราคา, ตีราคา Syn. appraise
peg down (phrv.) กำหนดราคาต่ำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
From now on, we're gonna work with our customers to create a mutually agreed upon price.เริ่มจากตอนนี้ เราจะต้องทำงานกับลูกค้าของเรา ด้วยการร่วมกันกำหนดราคาขาย
I get it. Flat-fee clients. Am I right?ผมรู้แล้วครับ ลูกค้ากำหนดราคาไว้แล้ว ผมพูดถูกไหม
Oh, it's hard to put a price on something that's a copy of something that was on pay cable.โอ้ มันยากนะ ที่จะกำหนดราคาของบางอย่าง ที่เป็นของเลียนแบบบางอย่าง ที่เคยฉายทางช่องเคเบิล
So now that he's dead you can just pick over his corpse at cut rate prices.และตอนนี้ เมื่อเขา ตาย คุณก็สามารถกำหนดราคาได้เอง ตัดราคา ที่ได้
He say you must name your price for the land.เขาบอกว่าท่านสามารถกำหนดราคา ชื่อของท่านเพื่อดินแดนได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กำหนดราคา
Back to top