ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การให้พร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การให้พร*, -การให้พร-

การให้พร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การให้พร (n.) blessing See also: compliment, wish Syn. การอวยพร
English-Thai: HOPE Dictionary
benediction(เบนนิดิค'เชิน) n. การให้พร,การขอพร,การอวยพร,การขอบคุณ,พิธีอวยพร, See also: benedictory adj. ให้พร benedictive adj. ให้พร
blessing(เบลส'ซิง) n. การให้พร,การทำให้ศักดิ์สิทธิ์,ผลประโยชน์,ความกรุณา,ของขวัญ,สิ่งทำให้โชคดีหรือมีความสุข,การสรรเสริญบารมี,การบูชา,การเห็นด้วย, Syn. grace,benediction
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Blessing of ishwer... ishwer... what?การให้พรของ อิสชเวอร์ อิสชเวอร์... อิสซเวอร์อะไรนะ?
Blessings of god one "chutki sindur"การให้พรของพระเจ้า คุณค่าของ"ชุตกี ผู้ทำบาป"
I suppose if he wishes his son to be tutored in the ways of the West, then I should be quite honored.สมมติว่า ถ้าพระองค์ต้องการให้พระโอรส ศึกษาู้แบบชาวตะวันตก แม่จะเป็นคนที่น่าเคารพไม่น้อยทีเดียว
Song-Yang wants you to visit his land.ซองหยางต้องการให้พระองค์เสด็จเยี่ยมดินแดนของเขา
Jeoha, after the performance, I have arranged for you to go for a massageเจ้าชายพะยะคะ หลังจากการแสดง กระหม่อมจัดการให้พระองค์ได้ไปนวด พะยะคะ
They're the blessings of our eldersพวกเขาคือการให้พรของคนแก่เฒ่า
...and the blessing of the goddess Astarte.และการให้พรจากนางฟ้า อัสตาทเท
I needed his forgiveness and salvation.ต้องการให้พระองค์อภัยและไถ่บาปให้
This heinous act of pure evil is a blessing, actually, because it finally reveals the true nature of these beasts to us all.การกระทำที่โหดเหี้ยมด้วยเจตนาชั่วร้าย เป็นดั่งการให้พร, อันที่จริง, เพราะว่ามันช่วยเปิดเผย สันดานที่แท้จริง ของสัตว์พวกนี้ให้แก่เรา
I want them ready to move!ข้าต้องการให้พร้อมเดินทาง
All right, you make the arrangements, but it's gonna have to be pretty quick.ตกลง, คุณไปเตรียมการให้พร้อมแล้วกัน แต่มันต้องรวดเร็วหน่อยนะ
I wanted the King killed, and you killed him.เขาต้องการให้พระราชาตาย และเจ้าก็สังหารเขา
Like paying a tribute to a king... he removed a thorn for the ruling party.เหมือนเป็นการจ่าย เครื่องบรรณาการให้พระราชา... เขายึดบัลลังก์มาจากพรรคแกนนำรัฐบาล

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การให้พร
Back to top