ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การโอบกอด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การโอบกอด*, -การโอบกอด-

การโอบกอด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การโอบกอด (n.) embrace See also: hug, caress, cuddle Syn. การกอดรัด, การกอด, การสวมกอด
English-Thai: HOPE Dictionary
cuddle(คัด'เดิล) {cuddled,cuddling,cuddles} vt. รัด,กอด,โอบกอด vi. นอนกอด n. การกอด,การโอบกอด., See also: cuddlesome adj. ดูcuddle cuddly adj. ดูcuddle
English-Thai: Nontri Dictionary
embrace(n) การสวมกอด,การโอบกอด,การกอด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
embrance (n.) การโอบกอดแน่น Syn. clasp, hug
squeeze (n.) การโอบกอดแน่น Syn. embrance, clasp, hug
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Okay, how about postcoital embraces? Nelson confided in me about all kinds of things.ก็ได้ เอาเป็นว่า การโอบกอดหลังเสร็จกิจดีไหม เนลสันไว้ใจเล่าให้ฉันฟังสารพัด
There is a time to embrace, and a time to refrain from embracing.มีจังหวะที่ควรจะโอบกอด และเวลาที่จะหักห้ามใจจากการโอบกอดนั้น
"A time to abstain from embracing,"จังหวะที่จะหักห้ามใจจากการโอบกอด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การโอบกอด
Back to top