ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การแพร่ข่าว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การแพร่ข่าว*, -การแพร่ข่าว-

การแพร่ข่าว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การแพร่ข่าว (n.) publication See also: giving information, news publishing, announcement Syn. การแจ้งข่าว, การลงข่าว, การรายงานข่าว, การออกข่าว
English-Thai: HOPE Dictionary
propaganda(พรอพพะแกน'ดะ) n. การโฆษณา,การเผยแพร่,การแพร่ข่าว
propagation(พรอพพะเก'เชิน) n. การเผยแพร่,การแพร่พันธ์,การแพร่ข่าว,การเพิ่มทวี,การถ่ายทอด.
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
propagation (n.) การแพร่ข่าว Syn. spread, circulation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การแพร่ข่าว
Back to top