ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การเสี่ยงภัย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การเสี่ยงภัย*, -การเสี่ยงภัย-

การเสี่ยงภัย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การเสี่ยงภัย (n.) adventure See also: risk, venture, chance, undertaking Syn. การเสี่ยงอันตราย
English-Thai: HOPE Dictionary
adventure(แอดเวน' เชอะ) n. การเสี่ยงภัย, อันตรายที่คาดไม่ถึง, ความตื่นเต้น, ประสบการณ์ที่ตื่นเต้น, การร่วมในกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ตื่นเต้น, การเสี่ยง (เรื่องการเงิน) , อันตราย, โอกาส. -vt.,vi. เสี่ยง, ถือโอกาส, เสี่ยงพูด. -adventureful adj.
peril(เพอ'เริล) n. ภัย,อันตราย,ภยันตราย,ความหายนะ,การเสี่ยงภัย,มรสุมร้าย,เหตุภัยพิบัติ, Syn. danger,risk,hazard
venture(เวน'เชอะ) n. การเสี่ยง,การเสี่ยงภัย,การผจญภัย,เรื่องเสี่ยงภัย,กิจการเสี่ยงภัย,เงินหรือทรัพย์สินที่ลงทุนในธุรกิจ,การวางเดิมพัน vt. เสี่ยง,เสี่ยงภัย,ผจญภัย,ลองดู. vi. เสี่ยง,กล้าได้กล้าเสีย., See also: venturer n. -Phr. (at a venture ตามโอกาส ตามยถ
English-Thai: Nontri Dictionary
adventure(n) การผจญภัย,การเสี่ยงภัย,การฝ่าอันตราย
jeopardy(n) อันตราย,การเสี่ยงอันตราย,การเสี่ยงภัย
peril(n) อันตราย,ภัย,การเสี่ยงภัย,ภัยพิบัติ
venture(n) ความกล้าเสี่ยง,การเสี่ยงภัย,การผจญภัย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
adventureการเสี่ยงภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
speculative riskการเสี่ยงภัยเก็งกำไร [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hazard อันตราย, การเสี่ยงอันตราย อันตรายหรือแหล่งของอันตราย สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดการเสี่ยงภัยหรืออันตราย เป็นคำบ่งบอกด้านคุณภาพซึ่งแสดงถึงศักยภาพของปัจจัยแวดล้อมที่สามารถก่อให้ เกิดอันตรายต่อสุขภาพ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
venture (n.) การเสี่ยงภัย See also: การผจญภัย
venture (adj.) เกี่ยวกับการเสี่ยงภัย See also: เกี่ยวกับการผจญภัย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I give to you the Executioner.เป็นการเสี่ยงภัยที่แม้แต่ฮูดินี่ผู้ยิ่งใหญ่ยังมิหาญกล้า
When did you actually have biohazard training?นายได้รับการฝึกการเสี่ยงภัยชีวะมาเมื่อไรเนี่ย
You know, stereotypical male behavior such as cigar smoking and risk-taking could be a form of overcompensation in a man who was born with only one testicle.พฤติกรรมแบบแผนตายตัวของผู้ชาย อย่างเช่น สูบบุหรี่ และการเสี่ยงภัยได้เป็นรูปแบบของความพยายามชดเชยมากไปในคนที่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การเสี่ยงภัย
Back to top