ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การเสนอแนะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การเสนอแนะ*, -การเสนอแนะ-

การเสนอแนะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การเสนอแนะ (n.) suggestion See also: advice, recommendation Syn. การแนะ, การแนะนำ, การชี้แนะ
English-Thai: HOPE Dictionary
suggestion(ซักเจส'เชิน) n. การแนะนำ,การชักชวน,การเสนอ,การเสนอแนะ,ร่องรอย,สิ่งที่บอกเป็นนัย,เค้าโครง,ข้อชวนคิด,สิ่งที่ชวนคิด, Syn. proposal,implication,lead
English-Thai: Nontri Dictionary
recommendation(n) การรับรอง,การชี้แนะ,การมอบ,จดหมายแนะนำ,การเสนอแนะ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
suggestion (n.) การเสนอแนะ See also: การแนะนำ Syn. advice, recommendation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การเสนอแนะ
Back to top