ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การออกข่าว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การออกข่าว*, -การออกข่าว-

การออกข่าว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การออกข่าว (n.) publication See also: giving information, news publishing, announcement Syn. การแจ้งข่าว, การแพร่ข่าว, การลงข่าว, การรายงานข่าว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
proclamation (n.) การออกข่าว See also: การนำออกแสดง, การตีพิมพ์ Syn. publication
release (n.) การออกข่าว See also: การนำออกแสดง, การตีพิมพ์ Syn. proclamation, publication

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การออกข่าว
Back to top